UNHCR هیچ چیزی کرده نمیتواند بسیار مسخره اور است که از نام Human Rights سوپ استفاده می کند UNHCR با سابقه بحران بازیگر وشریک این کشور است ومیداند که پاکستان درجعل کاری یگانه کشوریست که طی چند دهه اخیر از هیچ نوع دو رنگی٫زر نگی وحماقت های عجولانه اباء نه ورزید و انحصار تفرقه افگنی بین افغان ها از دیگر عواملی است که زمینه تعصبات را در آدمی فراهم می آورد و او را به رفتارهای زشت و ناپسند و بی عدالتی سوق می دهد، بنا ء همین تفکر انحصار طلبی است. برخی از افرادی بر این باورند که آنان تنها می توانند به درجاتی از علم و دانش و یا مقاماتی انسانی دست یابند. و این توان و ظرفیت از عهده دیگران بکلی خارج است.
هرکسی که گمان می کند حق را یافته و تنها اوست که از این ظرفیت و توان برخوردار است و یا این حقیقت تنها در اندیشه و روش و منش اوست، گرفتار تعصب می شود و دیگر بر حقایق گوش نمی سپارد و حاضر به تغییر بینش و منش و کنش خویش نمی شود.
قرآن کریم با اشاره به تفکر انحصار طلبی یهودیان و مسیحیان واکنون که حق را تنها ازآن خود می دانستند به آنان هشدار می دهد که همین تفکر نادرست موجب شده است که تعصب بی جا ورزند و حاضر به شنیدن و پذیرش آیات وحیانی قرآن کریم و اسلام نگردند. (بقره آیه ۱۳۵ و آل عمران آیه ۷۲ و ۷۳)
سلطه گری و کسب قدرت منافع مادی دنیوی و اشرافیت نیز از عوامل ایجادی و پدیداری تعصب در انسان است. کسانی که می کوشند تا بر دیگری تسلط یابند و چیره شوند و از آنان برای منافع دنیوی خویش سود برند خود را انسان های برتری می دانند و در کنش های ارتباطی خویش با دیگران، منش و کنش تعصب را درپیش می گیرند. تفکر اشرافیت و برتری نژادی و قومی، عامل اساسی تعصبات در میان مردم است که قرآن هم در تحلیل علل و عوامل پیدایش تعصب آمیز در میان مردم به این عامل اشاره می کند. (ص آیه ۵تا ۷ و نیز نوح آیه ۲۱ و ۲۳) کفر و بی ایمانی نسبت به خدا نیز عامل دیگری است که در قرآن مجید بدان اشاره شده است.

● بردباری وحلم سلاح مبارزه با تعصب است نه پتکه
یکی از کاربردی ترین و کارآمدترین سلاح ها برای مبارزه با هرگونه تعصب های جاهلانه، بهره گیری از آرامش و بردباری است. قرآن کریم به صراحت به مومنان پیشنهاد می کند که برای مبارزه با تعصبات جاهلی می بایست از این سلاح به خوبی بهره گیرند. پیامبر (ص) و مومنان برای مبارزه با تعصبات جاهلی با بهره گیری از سلاح آرامش و بردباری توانستند اندیشه ها و تعصبات جاهلی را در جامعه قرآنی مدینه در دوره حکومت خویش بکلی ریشه کن کنند. (فتح آیه ۲۶) هر چند که این تعصبات پس از آن حضرت (ص) با توطئه های منافقان داخلی و کافران واقعی، دوباره سر برآورد و آثار و زخم های آن در حوادث و رخدادهای پس از عصر پیامبر (ص) به خصوص در انتخاب نظام سیاسی اسلام و گزینش خلیفه و هم چنین حوادث و رخداد خونبار کربلا خود را نشان داد.
برای مبارزه با هرگونه تعصبات جاهلی، لازم است که با توکل و بهره گیری از ابزارهای آرامش و بردباری به مقابله و مبارزه با این خصلت زشت برخاست و تعصبات را از ریشه برکند. این امر به همگان ضروری و بایسته است؛ زیرا تعصبات جاهلی و جاهلانه در هر کسی عامل بسیاری از گمراهی های فکری و جرم و جنایت و بی عدالتی و رفتارهای نابهنجاری اجتماعی است. از این رو خداوند در قرآن به کسانی که تعصبات جاهلی را در رفتار و کنش و منش خویش در پیش گرفته اند عذاب الهی وعده می دهد و از آنان می خواهد که با دست کشیدن از آن، راه راست و اعتدال و عدالت را در پیش گیرند. (انعام آیه ۱۲۴ و فرقان آیه ۴۲ و لقمان آیه ۲۱ و فتح آیات ۲۵ و ۲۶)
به هر حال از نظر قرآن کریم تعصبات قومی بر خلاف دیدگاه ارزشی قرآن است و آن چه می بایست معیار داوری و منش رفتار اجتماعی در جامعه قرار گیرد تقوا است که فضیلت آدمی بدان سنجیده می شود. (حجرات آیه ۳ و شعراء آیات ۱۹۸ و ۱۹۹ و فصلت آیه ۴۴)
در تحلیل قرآن کریم تعصب مترفان (ز خرف آیه ۲۳)، مجرمان (صافات آیات ۳۴ و ۳۶)، مسیحیان (بقره آیه ۱۲۰ و ۱۲۵)، یهودیان (همان) و مشرکان (فرقان آیات ۴۱ و ۴۲) برخاسته از امری نادرست است و ریشه در جهل نادانی و انتخاب معیارهای نادرست و خلاف واقع دارد. از این رو از آنان می خواهد با کنار گذاشتن آن و کسب دانش و شناخت نسبت به حقایق هستی و واقعیت های خود و جهان، خود را از بیماری های قلبی تعصب رهایی و نجات بخشند و تقوا را پیشه خود سازند. (فتح آیه ۲۶) زیرا تقوا که به معنای دوری از هرگونه پلشتی عقلی و عقلایی و شرعی است موجب می شود تا در رفتارهای اجتماعی، معروف ها و سنت ها و آداب و اخلاق پسندیده را معیار و ملاک منش و افراد کنش خویش قرار دهند.