کې کړې وي وژل خاماخا به وژلکیږي
پـه لـنـډ تاریـخ کـي دهـېـواد مـو دا ځلـیږي
الخاین خایف دی په حدیث سره بېشکه . زموږتښـتېدلوته چي ګـورې داپر ثابیـتیـږي
مه کــوه پــه چا چي وبــه ســي پــه تا بدي نه پرېـږدي پښتون که اویا کلنه کـیـږي
جـنګ کـه ضرُورّنه وي ډېـربد کاردی
نه دی جهاد جنګ ځاني اصلاح ده که پوهېږې
وېره یاغـیرت که غالي سـي پربد اوړي
اوبه چي ترسرواوړي ماشوم ځکه پای مالیږي