شاهان و حاکمان سکولار و مزدور در جهان اسلام، هنگامیکه طبق ادعای خودشان، بخواهند کشور را به سوی ترقی و پیشرفت سوق دهند، فورا زنان را برهنه می کنند، گویا که عامل ترقی و پیشرفت، برهنگی زنان است (؟!!!)

اگر برهنگی، عامل ترقی و پیشرفت باشد، پس چرا:

- صفیه زغلول، خانم سعد زغلول، رئیس الوزاری مصر، در سال 1921م، یعنی 102 سال پیش از امروز، به بهانه اینکه مصر ترقی و پیشرفت کند، حجاب خود را دور افگنده و خود را برهنه نمود، و امروز که 102 سال از تاریخ این برهنگی می گذرد، مصر نه به کره ماه رفته توانست و نه به کره مریخ، بلکه عقب مانده تر نیز گردید.

طور مثال:

مصر از زمان یوسف علیه السلام، تا عصر حکومت سکولار های آفت زده، به همه جهان گندم و دیگر حاصلات زراعتی خود را، صادر می نمود، وبعد از اینکه صفیه جان بخاطر ترقی و پیشرفت مصر، خود را برهنه نمود، مصر آن موقعیت اقتصادی خود را از دست داده و به وارد نمودن گندم آغاز نمود و همین چند روز پیش، مصر حتی از اوکراین، نیز گندم وارد نمود.

همچنانکه این خانم، نخستین زنی بود که بخاطریکه ترقی و پیشرفت کند، مانند غربی ها اسم شوهر خود را پسوند اسم خود قرار داد و خود را صفیه زغلول نامید و این عادت پسوند قرار دادن اسم شوهر و اسم خانم، از مصر به دیگر جهان اسلام سرایت نمود.

- ثریا طرزی خانم امان الله خان، در سال 1307 یعنی 95 سال پیش، بخاطریکه افغانستان ترقی کند، حجاب را دور افگنده و خود را برهنه نمود، و امروز که 95 سال از تاریخ این برهنگی می گذرد، افغانستان نه به کره ماه رفته توانست و نه به کره مریخ.

برهنگی عامل ترقی و پیشرفت نیست، بلکه به معنی از دست دادن سپر محافظتی و جوشن حمایتی می باشد.