چي‌سړی‌خوري‌دهغه‌مارکيسه‌به‌هم‌تېره‌سي
دترکو‌ ول‌راول‌رخسار‌کيسه‌به‌هم‌تېره‌سي

پښتانه‌ستاغېږه‌کې‌سرپرسرزندان‌تېروي
کراچۍ‌‌ستا‌ناځوانه‌ښارکيسه‌به‌هم‌تېره‌سي

ستامقدس‌روح‌يې‌‌نجسه‌کړوپه‌سيم‌خاردار
ددې‌لعين‌ددې‌مردارکيسه‌به‌هم‌تېره‌سي

آب‌زمزم‌ته‌رسېدلی‌دلورکۍ‌په‌ولور
دهغه‌پلارهغه‌غدار‌کيسه‌به‌هم‌تېره‌سي

دزړه‌پرګوتو‌‌خالق‌اړوه‌رااړوه‌ډير
دهغه‌سپين‌‌غوړ‌رياکارکيسه‌به‌هم‌تېره‌سي

چي‌پيسې‌نه‌لرې‌رسېږې‌عياشۍ‌ته‌څنګه
کړه‌ګوزاره‌ددې‌بازار‌کيسه‌به‌هم‌تېره‌سي

عمري‌تاسره‌يې‌کړې‌‌ناځواني‌ډيره‌‌ده
د‌دومذهبه‌‌جفاکارکيسه‌به‌هم‌تېره‌سي