کاش! پیدا نه وای له بلخ ام البلاده
یا په خټه افغان نه وای خلیلزاده
بیا پوښتنې او ګیلې ته اړتیا نه وه
افغان څه کول د ستا له ذکرو یاده
هغه باد هغه توپان چې رانازل کړې
تو لعنت شه په توپان او هغه باده
په راتګ دې مورنی وطن ویجاړکړ
په عوض دې امریکا کړله اباده
د کمزادو له ډولونو تاریخ ډک دی
په ټولي د کمزادانو کې کمزاده
شیادان که په تاریخ کې ډېر تېر شوي
د هغو منځ کې تر ټولو لوی شیاده
د انګریز د جاسوسانو مخ دې سپین کړ
د لارنس او بغدادي پير، پیر استاده
تا شېدې د افغان مور رودلې نه دي
د تیمور د هلاکو، چنګیز اولاده
که دې سپېنه ماڼۍ شپه ورځې صفت کړي
خلاص به نه شې د افغان له اه فریاده
په تاریخ کې به دې تور مخ لا توریږي
د افغان ولس پرېکړه واوره له «مراده»
د ۲۰۲۳ کال د فبرورۍ ۲۵ مه
سرلوڅ مرادزی