عمرچي اخرسي مالوهال نه راځي په کار
لړۍ روانه دکاروان ده په سل نه چي په هزار
ای ناصحه ته چي نورو ته لارښود يي
ګوره پخپل ځان کي سرپه ګرېوان نوروته ګفتار
ښې خوږې خبري، وي ښه آسانه دلپزیري
کوري خود بیناي مردم کېده کله وي ښه کار
زه هم ځان ته ګورم تل، چي ته به څنګه ئې
وائې آسانه دي خبري ایا ما کړی سم کردار؟
خپل عیب دوږو منځ دی نه ښکاري وچاته
دنوروعیب ژر وینو نو ورته ګډ یو بې اختیار