آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟ 

عبدالخالق صارم
........................................................

در ادامه گذشته

- برهنگی حیوان گونه.

فمینیزم در ماهیت خود، یک فکر و اندیشه حیوانی است که فطرت و طبیعت انسان به این فکرو اندیشه، هرگز احترام و ارزش قائل نمی باشد، زیرا آخرین هدف فمینیزم، برهنه نمودن زنان و عالی ترین ارزش در جهان هستی در نزد آن ها، افسارگسیختگی جنسی می باشد.

- برهنگی زنان، خشونت بصری - جنسی علیه مردان است.

زنان فمینیست همچنین از خشونت جنسی علیه زنان و مصئونیت جنسی زنان صحبت می کنند، و سفارشات زیادی برای مردان عرضه می کنند، اما از اسباب که به این خشونت می کشد یادی هم نمی کنند، زیرا در واقع در نزد فمینیست ها جلوگیری از خشونت جنسی هیچ اهمیت ندارد، آنچه در نزد شان مهم است اینست که دختران و زنان بدون کدام مانع شرعی، قانونی، ملی، عرفی و اجتماعی و بدون هیچگونه ترس و بیم از متضرر شدن، ( البته بدون رضایت شان ؟!) بتوانند بی حجاب و برهنه از خانه برایند و تن و اندام خود را به نمایش بگذارند و در مقابل خشونت کلامی از طرف مردان علیه زن، ممنوع می باشد، زیرا زن سخنی را می شنود که وی را آزار می دهد.

در حالیکه برهنگی زنان در حقیقت خشونت بصری - جنسی از طرف زنان علیه مردان است که مردان با دیدن جسم برهنه زنان اذیت می شوند و بی حجابی زنان و به رخ کشیدن اندام شان در برابر مردان، باعث تحریک واذیت مردان شده و هرمون های جنسی تولید می کند و از نگاه روانی، لباس های رنگارنگ زنان خصوصاَ رنگ سرخ و زرد، غریزه جنسی مردان را تحریک می کند واین تحریک جنسی که از طرف زنان بی حجاب صورت می گیرد، در حقیقت یک نوع خشونت جنسی علیه مردان بوده و باعث نقض حقوق مردان می گردد.

هر مرد حق دارد که با هرمون ها وغرائز طبیعی خود در صلح و امنیت و آرامش و به دور از عوامل که باعث تحریک آن ها می شود، زندگی کند و هرکی این امنیت مردان را برهم می زند او در حقیقت نقض حقوق بشر نموده است.

اما مدافعین دروغین و لوچ چشم حقوق زن، همه چیز را وارونه می بینند، از یک طرف داد مساوات میان زن و مرد سر می دهند و از طرف دیگر، برای زن یک ترازو و برای مرد ترازوی دیگر دارند، سخنان جنسی مرد را، خشونت علیه زن می دانند و برهنگی زن را اذیت نمودن مرد و خشونت علیه مرد نمی دانند و این برهنگی حیوانی را برای زنان اجازه می دهند و آن را نوعی از آزادی زنان در لباس می دانند.

خلاصه اینکه فمینیست ها یک جهان حیوانی و یک جامعه کاملاَ وارونه و ناهنجار که از خانواده، عفت، پاکدامنی، شرم و حیاء، مردانگی و زنانگی در آن خبر و اثری نباشد را، می خواهند.

                ادامه دارد