آن زن هایی که در جاده ها و رسانه ها و در پرده تلویزیون استخباراتی افغانستان انترنشنال، سر و صدا می کنند که کار و آزادی می خواهیم، کی ها هستند؟

عبدالخالق صارم
........................................................
قسمت دهم

در ادامه گذشته
 
- کودکان و زنان، هردو نباید به کار گماشته شوند.

فمینیست ها می گویند کودکان نباید به کار گماشته شوند، اما نمی گویند که زنان نیز نباید به کار گماشته شوند، بلکه در زیر شعار کار و آزادی، کودکان را در انبار خانه ای به نام کودکستان انبار می کنند و زنان را از خانه می رانند تابروند کار کنند و با آبله دست و عرق پیشانی خود نان پیدا کنند.

در حالیکه یکی از نیاز مندی های روانی، عاطفی و جسمی کودک اینست که باید در آغوش مادر خود تربیه شود و مادر کودک نباید در بیرون از خانه به کار گماشته شود، و همچنانکه به کار گماشتن کودکان ممنوع می باشد، به کار گماشتن زنان نیز، طبق قانون باید ممنوع اعلان گردد.

- جامعه ای که در آن ماکیان و ظیفه خروس را انجام دهد، این جامعه به نابودی و بربادی می گراید.
 
زیرا هنگامیکه زن وظیفه اساسی و طبیعی خود را که تربیه و پرورش نسل جدید و نوپای انسان است، کنار بگذارد و خانه را ترک گفته و برود و درهوتل ها و کشتی ها و قطار ها و هواپیما ها، میزبانی و مزدوری مردان اجنبی و بیگانه را انجام دهد و وظیفه انسان سازی را کنار گذاشته و در داخل کار خانه ها، توانایی و انرژی خود را در تولید مادی و ماشین سازی به مصرف برساند، در این صورت جامعه بشری، یک جامعه متخلف، مرتجع و عقب مانده گردیده و بالآخره به نابودی و بربادی می گراید .

- به کار گماشتن زنان در بیرون از خانه دسیسه علیه اسلام است.
 
شما ملت مجاهد افغانستان، شاهد بودید که در عصر حکومت اشرف غنی رسوا و نابکار، بعد ازینکه یکی از زنان سیمینار دیده در اردو گاه های موساد و Cia را به نام رنگینه حمیدی از پس کوچه های آمریکا آورده وزیر معارف ساختند، نخست علیه ریاست تعلیمات اسلامی در وزارت معارف، دسیسه را آغاز نمودند، در پی آن به جان چند حرف و واژه اسلامی باقی مانده در نصاب درسی که در عصر کرزی، این شاه شجاع سوم، فراموش شان شده بود، افتیده بودند !

           ادامه دارد