هلته یو دولتي روغتون و. چې سترګې مې خلاصې کړې او بیرته په هوښ راغلم هغه ځوانه ښځه چې د بې پولې ډاکټرانو په موسسې کی ډاکتره وه، زما څو ټپونه چی وینې ترې روانې وي، وتړل. له دی کار سره زه بی هوښه شوم. یو ساعت وروسته ناڅاپه مې سترګې پرانېستې، ډاکټر کریم می ولید. هغه زما د ماشومتوب د وخت ملګری وهء. ما پیژندهء خو د هغه له یاده وتی وم.
چې یو څه وخت تېر شو ما ته یی وکتل او ویې ویل "هیله ده چې دا ځوان به ژوندی پاتې شي، ډیر تکړه سړی ښکاري. خدای دې رحم وکړي."
ډاکټر کریم، له ناروغانو سره مرسته کوي او باور لري چی که مریض یا ټپي روغتون ته ورسیږي نو تقریباً ۹۰ سلنه له هغو نه به ژوندي پاتي شي. هغه وویل "که زه د ټپي بدن ته وینه داخله نه کړم، نو نبض یی یو ساعت وروسته سستېږي او بیا دریږي" پهلوان ثمرالدین چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، یو شرابي ځوان وو چی د وینې ګروپ یی له ما سره یو شان وهء، هغه راغی او داکتر ته یی ووئیل چی "که زما وینه پکاره وي نو حاضر یم چی دا مریض ته وینه ورکړم خو، ښې پیسې به راکوي."
داکتر ما ته وکتل او بیا یی پهلوان ثمرالدین ته وکتل او په خندا یی ووییل "که ستا د وینې نه ورکولو له امله داسړي همدا اوس مړ هم شي، هم ستا وینه به ورنه کړم ."
له دې کاره درې ورځې تیرې شوې چې ما بیا کریم خان ولید خو دا ځل می د روغتون په کټ ولید چی ژړل یی خو زه یی لا هم ونه پيژندم. زه ور نژدې شوم او تری ومې پوښتل
"داکتر صاحب زه دې وپیژندم."
هغه ما ته په زیر زیر وکتل او په خندا یی ووائیل
"زه څوک یم."
پای
سمیع الله خالد سهاک
مونتري، کالیفورنیا
د جون درییمه، ۲۰۲۲ کال

In the hospital
There was a government hospital. When I opened my eyes and came to my senses, the young woman who was a doctor at Doctors Without Borders closed some of my bleeding wounds. With that, I fainted.
An hour later I suddenly opened my eyes, I saw Dr. Kareem, who was my childhood friend. I knew him but, he had forgotten me. After a while he looked at me and said, "Hopefully this young man will survive. He looks like a very strong man. May God have mercy on him."
Dr Kareem, who assists sick people believes that if a patient or an injured person is taken to hospital, about 90 per cent of them will survive, "If I do not inject blood into the injured body, the pulse will stop after one hour." Pahlawan Samaruddin (Wrestler Samaruddin), whose name has not been mentioned yet, was a drunk young man with the same blood type as me said, “I will give him my blood but if he pays well. "
The doctor looked at me and then at the Pahlawan Samaruddin (wrestler Samaruddin) and said with a laugh, "If this person dies right now because of not giving your blood, I will not give still not give him your blood."
Three days have passed since I saw Karim Khan again but this time, I saw him crying in the hospital bed but I still don't know him. I approached him and asked him
"Doctor, let me know."
He looked down at me and said with a laugh
"Who am i".
The End
Samiullah Khalid Sahak
Monterey, California
June 3, 2022