تا پیدا کړه ورکه لار منظور پښتونه
د پښتون د قام سالار منظور پوښتنه
په جرګو پرلت دې بیرته پښتون یوکړ
یو له بل چې وو، بېزار منظور پښتونه
پښتون ویش وو، د د ښمن پېژندګلو کې
تا کړ وصل په یو تار منظور پښتونه
د پښتون د قام سرتاج او سرلښکر شوې
د دښمن د سترګو خار منظور پښتونه
په لنډ وخت دې د پېړیو لار کړه لنډه
ټول حیران ستا په شاهکار منظور پښتونه
د امان او پاچاخان په لاره درومه
په عمل هم په ګفتار منظور پښتونه
د خوشحال د لارې ننګ د تورې شرنګ يي
ستا په ځان کې نشته ډار منظور پښتونه
خوشحالخان خو خپل خمار په مغل مات کړ(۱ )
په پنجاب مات کړه خمار منظور پښتونه
چې په سل پردو کې پټ وو، تا افشاکړ
د پنجاب پشان غدار، منظور پښتونه
هغه پوځ چې د ولس زړه يي وو ایستلی
ننوځي اوس په غار منظور پښتونه
د فرنګ زوی پنجابی نن وارخطا دی
په لړزه ستا له ګوزار منظور پښتونه
د پښتون د یووستون، وروستي ګوزار ته
ټول جهان دی انتظار منظور پښتونه
نهایی فتحه نږدې ده، پنجاب مات دی
برخلیک يي ښکاري تار منظورپښتونه
هره مور دې پاڅي داسې زوی دې راوړي
سل رحمت دې شه په پلار منظور پوښتنه
لروبر ده اقتدا درپسې کړې
پښتانه وايي دا په جار منظور پښتونه
یادونه:
(۱ ) د «پښتون نه ګیله» د غزل تر سرلیک لاندې د ستر خوشخال دې بیت ته اشاره ده:
بیا له پسه د نوښار د کوټ جګړه وه
چې مې وکېښ تر مغلو خپل خمار
د ۲۰۲۲ کال د مۍ ۹ مه
سرلوڅ مرادزی