کلیمې غوندې محکم راباندې ګران دی
یار یی نه مني خو سم راباندې ګران دی
ضمضمه که دکلمه ده سرود نشته
اوس ښاغلی ترنم راباندې ګران دی
چې دزړونو په ګټلو پسې ګرځې
خیر دی وي دې کنه ډم راباندي ګران دی
ګوره مینه هم وړتیا غواړې ښاغلې
هسې مه وایه چې زغم راباندې ګران دی
شل به نشي ماشومتوب ته مې ورګرځم
یو د چتو ښکار بل مم راباندې ګران دی
ستا جادو به په میرویس اثر ونه کړي
ته خو ښه وایی اغم راباندې ګران دی