شیطــان پرستـــه نور نو ژاړه زه د خدای په خـــوا یم
ته ممکن هاخـــوا یا دیخوا یی زه د خـــدای په خوا یم
ته به اسلام او کفر یـــو شـــان ګنې زه یی نــــــــه ګڼم
زه به ښه کړمه خپل اعمـــال تل زه د خدای په خوا یم
که خپـــــل اعمال ښـــــه نـــــه کړئ ورک به شی ژر
نور دا ظلمو نه تــــوبه ګار شـه زه د خدای په خوا یم
نـــــادانه تـــــه به عبـــــادت کوئ تــــــاریکه لار کې
په تــــ¬ـورتمونو به ګذار کړم زه د خدای په خـــــوا یم
د آسمـــــانو خدای ته سجــ¬ــده کړم پنځه وخته په ورځ
ته په لمبــــــو کی تار و مار یی زه د خدای په خوا یم
هسی امیـــ¬¬¬ـــــد دی د بخښلو شپــــــه او ورځ می خالد
ته به په اور کی ډیر افګار وې زه د خدای په خوا یم

سمیع الله خالد سهاک
مونتری، کالیفورنیا
د اپریل ۶، ۲۰۲۲ کال