نن مې د ملا په حماقت باندې بیا وژړل
ما سره په ګډه هر انسان د دنیا وژړل
نن يي د تنویر ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل
نجونو د ښوونځي په وره کې، ښه په ژړا وژړل
نه یوازې ښځې، نر، ماشوم ټول په ژړا وو نن
ونې، بوټي، غر د وطن دښتې بیدیا وژړل
هغه جهالت چې نن ملا پرې افتخار وکړ
داسې جهالت باندې عرب د صحرا وژړل
واک یو غنیمت ښکاري ملا ته په خپل جهل کې
دا رنګه تعبیر ته د واک ځکه هرچا وژړل
نه لري افغان ځای نه په واک نه په ټولنه کې
ټولو نن په واک کې د ملا په وړتیا وژړل
ځای به يي زندان یا جهنم وي د دنیا پر مخ
چا چې د ملا مخکې ملا په خرتیا وژړل
هغه د خره ځیل چې نن يي وړاندې نندارې کړ
نورو ملایانو هم زموږ پر ملا وژړل
خپله دا دنیا خوړي، خو بیا نورو ته عقبی غواړي
ما دې مسخرو ته د ملا په رښتیا وژړل
ولسه! سره راټول شۍ دا ملا له واکه لیرې کړۍ!
وي شړۍ جومات ته، د قدرت ګدۍ يي څیرې کړۍ!
د ۲۰۲۲ کال د مارچ ۲۳ مه
سرلوڅ مرادزی