هــرات مي ښایسـتـه ډېــر څـوځلي تـرمشهد
که څه هــم هلته امام پروت په لـوړمـرقـد
هــرات مـي دی ښــه ښــکلی اوځای داولیاوو
پـکښې پـروت پـیـري انـصارپـه ښـه ارشد
دهــرات مېنارې لوړي، دي هـم ډېرلرغـوني
جـامـع ئــې ده ډېـرښکلې په اوچــتـه شدومد
هــرات تــه چـي ورځـې تخت سفـرئې ووینه
هم مزار د ،جامي، هـوري ستایـنې بې عــدد
نوراولیاپکښې پراته خواجه غلطان ئې وګوره
بامي هرات ئې دی ډېرښکلی بـېـله هره سـد