چه خوش باشد دراین عصرمفخم
بنای محکمی بنیاد کرده
چه خوش باشد که در اثبات توحید
اساس وحدت ایجاد کردن
چه خوش باشد خرابی جهان
مرمت کردن وآباد کردن
چه خوش باد بجای ظلم وعدوان
بمظلومان همی امداد کردن
چه خوش باشدکه تبعیض نژادی
برون از فکرت افراد کردن
چه خوش باشد که ابناء بشر را
بصلح ودوستی معتاد کردن
چه خوش باشد بمظلومان عالم
زراه لطف واحسان داد کردن
چه خوش باشد زنان ودختران را
شهیر وفاضل واستاد کردن
چه خوش باشد که اطفال افغانستان را
به نور تر بیت ارشاد کردن
چه خوش باشد آب وهوای گرم
بدون لحاف وفرش خواب کردن
چه خوش باشد در ایام جوانی
دل پیران کامل شاد کردن
چه خوش باشد که درهنگام شادی
دلی ازغم قید آزاد کردن
چه خوش باشد بپاس حسن ورفتار
به نیکی« شریف زاد» را یاد کردن