امرالله ګزاف ګوی در دوشنبه مستقراست
اوږدولا نکتایی تاهنوز هم درشهر کابل است
حمدالله عینکی همرای غنی همسفر است
ګر داری براستی تو عقل ودانش و بینش وهوش
این را میګرفتی وآن نسیه همه درخطراست!
قول وعده نده به هیچ زعیم وهیچ کشوری
انهم نمایش بیهوده است بمنزل نمیرسد بارکج است!
دید وادید ی طفلانه وګفتګوی نا ګهان وکا وا ک
یکی بغاوتګر ودیګر تکنیشن و جاسوس وچالاک
کرمی نبود وهیچ سودی هم ندارد عمل سفاک
شکریه چند افه ای پارلمان کما بی سیرت ونا پاک
عجب نیست! کرزی بازهم برادر طالب نما است
مضمون غفوری راست است حق ګو وحق بجانب است
این مزوران سفاک هنوز هم درصدد قدرت خود است