ساقي راکه جام چي له ځانه مي بې ځانه سم
په جنون کي به ټول رازد کائنات وینم
بـېـله شــکه هـوښـیـارۍ کي ستـونزه ډېـر وي
په جـنـون کي ښـه او بد وي ټول عـدم
غـواړمـه ژغـورنه له دې دهـر د بد حاله نه
ځکه هره ورځ ئې تردابولي هم بتروینم
هــرهــوښـیـارکه پکښې ویـنـم درد سـرلـري
ورسره ئې دټولـني غـمې وي بــې شـوکم
زه یـم پکښې ورک څـنګه چي داحال ګــورم
ښــه ئې څـرګـند نه دي بد پایلـنه ئې پالم
وونـۍ پـه سـرد ستـرګـو د حال دی د څـېړني
ځان پکښې وګـورۍ چـیـري به یاست تم