در این روز ها و بعد از اظهارات مولوی صاحب نورالدین ترابی در باره قصاص نمودن قاتل و قطع نمودن دست دزدان ، دیده می شود که آمریکای شرارت پیشه و شرکای جرمی اش ، آن را نقض حقوق بشر دانسته و ناله و عربده سرداده اند .

ولی هنگامیکه جنایات آمریکا و شرکای جرمی اش را در مقابل بشر از نظر می گذرانیم و این میلیون ها دست و پای انسان را که این شرارت پیشه گان قطع نموده اند ، مطالعه می کنیم ، این موقف آمریکا و شرکای جرمی اش ، خیلی تعجب برانگیز معلوم می شود !

بیایید چند مورد از جنایات آمریکا و شرکای جرمی اش را که علیه زندگی بشر و علیه دست و پای انسان ، مرتکب شده اند از نظر بگذرانیم :

- بعد از جنگ جهانی ( اروپایی دوم )، تمام کارخانه های شوروی ، شب و روز برای سربازان که دست و پای خود را در جنگ از دست داده بودند ، دست و پای مصنوعی می ساخت ، با آنهم نتوانست که نیاز سربازان را برآورده بسازد ، تا اینکه شوروی مجبور شد که هفت میلیون دست و پای مصنوعی از آمریکا کمک بشر دوستانه طلب نماید .

- آمریکا و شرکای جرمی اش بعد از حمله صلیبی بر افغانستان در سال 2001 م تا اکنون به طور متوسط یک میلیون انسان را در افغانستان کشتند و یک میلیون دیگر را معلول نمودند .

یک میلیون را که کشتند ، هر کدام شان دو دست و دو پا نیز داشتند .

یک میلیون دیگر را که معلول نمودند ، به طور متوسط پنجصد هزار آن ها یک دست و پنصد هزار دیگر یک پای خود را ، از دست داده اند .

- آمریکا بعد از حمله صلیبی بر عراق به طور متوسط پنصد هزار انسان را کشته و پنجصد هزار دیگر را معلول نموده است .

پنصد هزار را که کشته است ، هر کدام شان دو دست و دو پا نیز داشتند و پنصد هزار معلول به طور متوسط 250 هزار آن یک دست و 250 هزار دیگر آن یک پای خود را ، از دست داده اند .

نتیجه چنین می شود که آمریکا و شرکای جرمی اش 1500000 دست و 1500000 پا را در افغانستان قطع نموده اند .

و 1250000 دست و 1250000 پا را در عراق قطع نموده اند .

در مجموع آمریکا و شرکای جرمی اش ، تنها در افغانستان و عراق 5500000 (پنج میلیون و پنجصد هزار) دست و پای انسان را قطع نموده اند .

و بعد هنگامیکه حدود شریعت اسلامی بالای قاتل و سارق که این هزاران قاتل و سارق نیز سوغات دموکراسی شوم و بد شگون آمریکا برای ما است ، تطبیق می گردد .

نا گاه دیده می شود که همین آمریکا و شرکای جرمی اش که تنها در افغانستان و در عراق 5500000 دست و پای انسان را قطع نموده اند ، واویلا سر می دهند و بخاطر نقض حقوق بشر ، اشک تمساحی می ریزند و تطبیق شریعت اسلامی را محکوم نموده و در باره حقوق بشر ما را وعظ و نصیحت می کنند !

همچنانکه نسل کشی مسلمانان هند را که در این روز ها توسط حکومت تروریستی هند ، صورت می گیرد ، آن را نیز تجاهل نموده و محکوم نمی کنند !

و این موقف آمریکای تروریست و شرکای جرمی اش ، که از یک یخن دو کله بیرون می دهند ، یک نوع بیماری روانی است که آن را ( دوگانگی شخصیت ) می نامند .