زړه به خود چوې، له هېواده بل امان لاړ(۱)
د غني په تګ له ولسه روح روان لاړ
هېواد بیا فکري شتمني له لاسه ورکړه
سید جمال(۲) مو بیا له لاسه د زمان لاړ
د افغان له توره بخته به څه وایم
تر پېړیو وروسته بل یو میرویس خان لاړ
خدازده بیا که بل غني په هېواد راشي
دا یو چانس وو چې له لاسه رایګان لاړ
د غني ځای تور ځواکونو بیا اشغال کړ
بل ناورین ته مو هېواد ډېر په اسان لاړ
د اوبو بندونه ښکاري چې ویجاړ شي
د اوبو د کنترول لوی یو قهرمان لاړ
چې هېواد خپل، څلورلارې د اسیا کړي
خپلو ژمنو ته ولاړ یو ټینګ انسان لاړ
د پنجاب د د دښمنۍ خبر سېوا ده
ناځوانۍ او نامردۍ کې د افغان لاړ
کاشکې تللی له وطن په خوشالۍ وای
افغانانو نه، نهیلی په خپګان لاړ
تګ يي هیڅکله په میل، اراده نه وو
په توطیه او دسیسه کې د شیطان لاړ
د هېواد لېونۍ مینې غني وخوړ
د وطن د ودانۍ په لوړ ارمان لاړ
یادونه:
(۱ ) غازي امان الله خان ته اشاره ده
(۲ ) سید جمال الدین افغان ته اشاره ده
د ۲۰۲۱ کال د اګست ۱۵ مه
سرلوڅ مرادزی