بنیان گذاران روز جهانی مادر ، از مادر این چنین تقدیر می کنند !
......................................................
روز جهانی مادر توسط زن راهبه آمریکایی به نام آناجارویس در سال 1907 م در کلیسای شهر گرافتون ، ولایت ویرجینیای آمریکا ، اساس گذاشته شد و بعد از آن بخاطر ترقی و پیشرفت مادران وطن ما، به طرف کشور ما صادر گردید !

لذا روز جهانی مادر را کسانی اساس گذاشتند که با مرتکب شدن وحشتناک ترین جنایات در مقابل مادر ، از مادر تقدیر نمودند و می نمایند ، که به چند نمونه از این تقدیر مادران تو سط بنیان گذاران روز جهانی مادر ، اشاره می کنیم :

1- حذف وظیفه مادری از هویت مادر :

این جنایتکاران وظیفه مقدس مادری را از مادر ، سلب نموده و مادر را در زیر چرخه ماشین و دود کارخانه ها پرتاب نمودند تا با آبله دست و عرق پیشانی خود نان پیدا کند ، تا به زعم شان نیم پیکره جامعه فلج نباشد !

2- مادر را قاتل فرزندش ساختند :

بعد از طرح عجیب و نامأنوس اقتصادی مالتوس یهودی ، که بخاطر رشد اقتصاد باید از رشد جمعیت جلوگیری نمود ، مادران را قاتل فرزندان شان ساخته و روزانه هزاران جنین را توسط مادرشان سقط نمودند و دارند می نمایند !

3- اختراع مادر کرایی :

غرب جنایتکار با معنی و مفهوم مادر نیز جنگیدند و نوع دیگری از مادر را به نام مادر کرایی اختراع نمودند ، به این شکل که :
بعد ازینکه کودکان را از مادرش سلب نموده و مادرش را به کارهای شاقه می فرستند تا مادر بجای انسان سازی ، ماشین بسازد ، این کودکان را در انبار خانه ای به نام کودکستان انبار می نمایند و روز یک و یا دو بار یک مادر کرایی را برایشان می فرستند !
این مادر کرایی به اساس محبت و صمیمیت ، این کودکان را تربیه نمی کند بلکه منتظر است تا برج جاری به پایان برسد و معاش خود را دریافت نماید .

4- اختراع مادر اجاره یی :

در جامعه آفت زده غرب ستم پیشه ، گاهی چنین واقع می شود که مرد ، بدون اینکه ازدواج نماید ، می خواهد دارای فرزند باشد ، زیرا ازدواج مانع رسیدن وی به اهدافش می شود . (؟!!!) .
لذا این مرد مترقی با زنی قرار داد می کند که رحم وی را به اجاره می گیرد ، بعد از آن ، با این زن رابطه نامشروع بر قرار می کند و زن حامله می شود و تا هنگام تولد نمودن فرزند نامشروع ، این زن در اجاره این مرد است ، و چون طفل را که تولد نمود به این مرد تسلیم می کند و پول اجاره رحم خود را می گیرد و بعد از آن این مرد و زن ، دیگر همدیگر را نمی شناسند ، زیرا تاریخ عقد قرار داد اجاره به پایان رسیده است .

4- قتل عام مادران :

روزانه تعدادی زیادی از مادران را در افغانستان ، فلسطین ، عراق ، سوریه ، یمن ، مالی ، روهنگیا و.... و.... و.... قتل عام نموده و تعداد زیادی دیگر را بی فرزند و بی شوهر و بی برادر و بی پدر ، می کنند !

یا بنا بر تعریف غرب از مادر ، این ها مادر نیستند (؟)

دموکراسی لعنتی در سلسله جنگ های فکری خود در کشور ما ، برای مردم ما چنین تلقین نمودند که بخاطریکه ترقی و پیشرفت کنند ، هرآنچه که از غرب برایشان صادر می شود باید با ولع و آز بپذیرند و بالای خود تطبیق نمایند ، اگرچه وحشی گری انسان های ماقبل تاریخ باشد .

و از جمله کالاهای تجارتی صادراتی دموکراسی آدم کش به طرف ما ، روز جهانی مادر است که با مصرف نمودن بودجه گزاف مادران گرسنه و برهنه و درد دیده و رنجدیده این وطن ، از آن تجلیل می کنند .