اګر مردمان سرزمین افغانستان با واقیعت وطنپرست میبودند امروز آنقدر بیچاره نمیبودم وحد اقل وطن خودرا با کشور هاي همسایه رقیب میساختیم. اطفال ما ګرسنا و سؤ تغضیه هستند آینده کشور ما مربوط میشوند با همسایه ګان. در دفاع از کشور و تما میت ارضي عاجزهستیم ومیبینم که همسایه ګان هر روز با مرز هاي ما تجاوز میکند وروز به روز خاک کشور ما را زیر تسلط خود درمیاورند. 

همچنان شواهد نشان دهنده این است که حکومت امروزي کابل خط فرضی دیورند را قبول کرده وبا پاکستان یکجا برادران پښتون آن سوی مرض را توسط دیوار سیمي از ما جدا کرده وافغانها در دفاع از حقوق مردمان این و آنسوي مرز عاجز هستند.

اما برعکس لاف لیډران افغان در هر جا بګوش ما میرسند. ما تاریخ پنج هزار ساله داریم. ما روس را شکست داده ، ما امریکا را شکست داده ما جهاد کرده این وآن . تاریخ پنج هزار ساله یعني چه؟ شکستن روس و امریکا یعني چه؟ و امروز از همین روس ها و امریکا یهاکومک میخواهند وبدن پشتیباني آنها ودیګران بادران خارجی ایشان حکومت امروزي کابل و طالبان نیرومندي وتوانمندی فعالیت را ندارند.

طوریکه بیشتر ذکر شد افغانها در طول تاریخ بجای وطنپرستی اشخاص پرستي وسمت پرستي کردند ومیکند واز اشخاص جنګجو وجنګسالار توسط این ویا آن قبیله ها همیشه حمایت وپشتیباني صورت میګیرند.

بر علاوه در کشور ما با علوم سیانس وتکنالوژي که بدون آنها آبادي وطن ناممکن است توجه نمیشوند و بجاي آنها در مدارس تنها علوم دینی تدریس میشوند.

فلهاذا ضرور ت احساس میشوند که مردم افغانستان از کشور هاي دیګر اسلامي مثل عربستان سعودي عبرت بګیرند که بنیادګزار اسلام بودند. آنها امروز هر چه بیشتر توجه ایشان با آبادي وطن که آن هم درچارچوب سیانس و تکنالوژي است و معارف ایشانرا با سیانس وتکنالوژي مهیار ساختند. 

با امید یک افغانستان آباد ومستقل

میرویس زړن