دا ځـمــکه دا فـضـا اوټــوله کـائنات
څـښـتـن ئـې دی الله دســـاتــلــواو حــیات
وما مِنٌ دابـةٍ فی الاضِ ویـلي دي الله
ســاتي ئې ټـوله دئ او لـوی دئ د ده ذات
ورکـوې ته مرګوژوندمطلق ئې مخیر
کُلُّ شئٍ هـالِکُ بـېـله ذاته خـالقِ مـخلوقات
لوی ئې دی درشـل سلـطـان دکائناتـو
په ساتلو ستړی کیږي نه، لوړئې درجات
خوروخواب نه، مطلق دی پخپل ذات
نه سیال لري باداردی دټوله ځمکي سماوات