بعد از اینکه تروربزم آمریکایی، یک جنگ صلیبی نظامی و فکری وحشیانه و ظالمانه را در زیر نام مبارزه با تروریزم، علیه وطن ما و علیه جهان اسلام آغاز نموده است، هرگاه از آمریکا خواسته شده این تروریزم که با آن می جنگد، تعریف نماید تا جهانیان آن را بشناسند، در مقابل آمریکای ستم پیشه و نیرنگ باز، همیشه از تعریف نمودن تروریزم طفره رفته و شانه خالی نموده است که این عملکرد آمریکا، علاوه ازینکه نشان دهنده آنست که آمریکای جنایتکار با فرستادن ملیشه های تفنگ بدست و آدم کش خود به جهان اسلام، با ما، جنگ ایدئولوژیکی و عقیدوی دارد، دو علت دیگر نیز دارد :

1- اگر آمریکا از تروریزم یک تعریف نرم و ناقص عرضه نماید، در این صورت جنگ آمریکا علیه جهان اسلام و موجودیت ملیشه های کانکور زده آمریکایی در جهان اسلام، زیر سؤال می رود !

2- اگر آمریکا یک تعریف دقیق، جامع، مانع و کامل از تروریزم عرضه نماید، در این صورت، تعریف تروریزم پیش از همه، بر خود آمریکا صدق می کند !

و اکنون بعد ازینکه پروسه صلح توسط سکولار های جنگ طلب و عوامل شر و فساد و دستگاه استخباراتی صهیونیزم و مزدوران موساد موجود در داخل ارک سبوتاژ گردیده است، ما از آمریکای شرارت پیشه یکبار دیگر، می خواهیم تا تروریزم را تعریف نماید، که طبعا تعریف تروریزم طوریکه گفتیم بر خود آمریکا صدق می کند و در این صورت شرط بعدی ما، اینست که بعد از خروج تفنگ داران سادیست و آدم کش آمریکایی از افغانستان و دیگر کشور های اسلامی، آمریکا باید غرامت و تاوان خسارات و ویرانی بجا مانده در کشور ما و در جهان اسلام را، بپردازد !