زه چي تا غندم او هم دي بولم ګـرم
نـوبـولـم ځان پوه اوسیده مي ځان ستایم
ویل کول سره رښتیاداسي توپیرلري
ویـل وي ډېـرآسـانه کـول په ډېـرسـیتـم
خپل عـیـب دوږو منځ دی په رښتیا
دبل عـیب ته ژر ژرکاته سـي په هـردم
خـپل ګرېوان ته به سرکښته وګورم
لومړی سمه وم ځان، چي نوروته ګورم
دنـورو عـیبـو تـه کتل ځان هـېرول
(کـوري خـود بـیـنـأ مــردم) دا بــد ګـڼـم
هـنداره به راواخلم پکښې به کم کتل
ځـان بـه جــوړوم هـنـداره کلـه مـاته وم
هـوښـیـاران سـمه وي ځـانـونه خپل
دنــوروعـیـبـو تـه ئې ډېـر وي کاتـه کـم