محمدرسوالله ته رویباردالهي ووجبـرا ئیل
د کلیم الله سرې خبري په طورکي کړې جلیل
روح الله ته ئې ورکـړی تـوان د دعاء ګانو
د مـړګي ناروغـی بې کی جوړبې قـالــوقـیـل
ادم اوحواء دواړه بوتله جنتوته ئې خالق
ګرم ئې په شیطان کــړه نو راکښتې کړه ذلیل یونس ئې کی غوړت په غټ کب دسمندر
بیائې را ويستی له ګیډي دماهي روغوجمیـل ابـراهیم خلیل: نمرود لعین اورته واچـوه
خـالق ئې کړو ګلـزار ورته نارد خـپـل خلیل
یوسف ئې پخپل وړونوکـوهـي ته واچـاوه مـع العُـسٌـرِیُـسٌـرًا ئـې وښـوول و اسـرائـیـل
په نـوح ئې دلـرګوکـړه غـټه بېـړۍ جـوړه
وریځو تې سو امر کړه اوبه راکښته پـه دلیل
یا الله! پیداستا دي تې خالق ئې ټـوله تـه
نسته توان بل دخیروشرڅښتن ئې دکثیراودقلیل