پاسخ

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

«هر عمل، عکس العمل دارد!»، معمول ترین ادبیاتی ست که مردم ما بیشتر در بازده کردار منفی، بیان می کنند. در واقع خالی ماندن فضای پاسخ، ساده ترین پرسش ها را هم به فرهنگ دردسر، مبدل می سازد. این قسم می تواند به جایی برسد تا در دیره ی ادعای سیاسی- حزبی، تاریخ گذشته را به جای تاریخ حال، تقلب کنند.
تحکیم واحد سیاسی افغانستان در پایه های اقتدار، همیشه وجود داشته است، اما از فرهنگ سازی های لازم، اکثراً عاری بوده است. فکر کنید در بازار خرید و فروش، گاه در یک بلندگو از ارز هایی صحبت می کنند که شاید صد سال قبل در واحد های ولایتی، معمول بوده اند. این توهم زمانی می شکند که پول جیب شما، به جای آن، مصرف می شود.
در تقابل معمول ما، دفاع هم یک نوع فرار است. پرداخته های شعارگونه و کلیشه یی، به راحتی از ریشه یابی می گذرند. در هوا ماندن بیش از حد آلوده گی های صوتی افراد ذینفع در مسایل سیاسی، از کوتاهی پاسخ هایی حکایت می کند که گاهی ارائه می شوند. فکر کنید هنوز هم هیچ اثر مستقل در نقد افغان ستیزی های مایل به توهم تاریخ(قبل از افغانستان) وجود ندارد. شاید در وجود اُبُهت سیاسی حاکمیت های اقتدارگرای مرکزی در گذشته، چون امنیت مدیریتی وجود داشته، به فرهنگ پاسخ دهی، کمتر پرداخته اند. حذف فزیکی، راه حل کوتاه مدت بود، اما تامل فرهنگی که منتقل می شود، با حذف فزیکی ناممکن است. بهتر است پاسخگو باشیم!
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/13321