فصلنامه ی بنیان اندیشی

(معرفی یک نشریه ی مهم)

مصطفی عمرزی

فصلنامه ی بنیان اندیشی

شماره های 1، 2، 3، 4، 5

محل چاپ و انتشار: جمهوری اسلامی ایران

در شماره های 2 و 3، نوشته های من(مصطفی عمرزی): «تنقید تاریخ در افغانستان» و «تمایز تاریخی». 

اهل تامل، وقتی به صراط مستقیم می رسد، نیاز به بازتاب آن دارد. یک نوع کار روشنگر فرهنگی که به دنبال آگاهی های ژرف به دست می آید، مبرمیت روشنفکری هایی را به وجود می آورد که باید در یک زمینه ی خوانا، مدام باشند.

 فصلنامه ی بنیان اندیشی، در صراط مستقیم آگاهی هایی منتشر می شود که حداقل در دو دهه ی پسین، جمع کثیر اهالی مایل به راستی را مشغول ساخته بودند. آشنایی با مکتب تحقیق و تبیین «بنیان اندیشی»، عرض ما را زود به منصه می رساند. در این جا با تذکر جریان مستمر روشنگر فرهنگی، همین قدر اطلاع رسانی می کنیم که با چند شماره ی پی هم فصلنامه ی بنیان اندیشی، بنیان های نوی پی ریزی شده اند که با اولویت های راستی، قرار است تا نهادینه گی چند محور دیگر آن ها بیشتر شوند. 

لینک های دانلود:

https://www.ketabton.com/book/13421

https://www.ketabton.com/book/13422

https://www.ketabton.com/book/13423

https://www.ketabton.com/book/13424

https://www.ketabton.com/book/13425