پور خرد

(معرفی کتاب)

مصطفی عمرزی

درونمایه ی تاریخی در جغرافیای رواج زبان دری(تاجکستان، افغانستان و ایران) در کشور تاجکستان در حالی که با خط سیرلیک(رسم الخط روسی) سال هاست جزیره شده، پس از استیلای شوروی و همچنان پی توجیه کمونیسم، اینک فارسیسم را نیز به خاطر تشدید بحران قومی، مطرح ساخته است.
کشور ما پس از رقابت منفی به خاطر ساخت عمق تاریخی که حالا جعلیات حوزه ی تخلیق را به جای تاریخ، مشغله کرده، با سقوط در کودتا ها و بحران ها، گونه هایی از آن توجیهات فرهنگیان افغانستان را تبارز داده که پس از تحولات کودتایی، بخشی از تولیدات فرهنگی ما به خاطر وابسته گی ها و علایق، شعار ها و دفاعیه ها از حاکمیت های سیاه و خونین نیز شده اند.
در رژیم های پس از طالبان، تعهد به بازار آزاد، نوعی از آن تجربه ی هرج و مرج کار شد که در واقع بسیار نمی دانیم مسیر فرهنگی ما به نفع کیست؟ با این حال، ضرورت نقد میراث های به اصطلاح گذشته باعث شده به خاطر بهره جستن از خیر، با آثار کسانی هم آشنا شویم که امروزه با نام های دکتور عبدالله شهبازی، دکتور رضا مرادی غیاث آبادی و بالاخره علامه ناصر پورپیرار، باعث می شوند حوزه ی تاریخ را تطهیر کنیم.
استاد ناصر پورپیرار را به عنوان کسی که کلیتی از مهمترین ها را در حوزه ی تاریخ، ادبیات، اسلام و فرهنگ های جغرافیای زبان دری، به وجود آورده، شناختم و خیلی زود متوجه شدم بخش بزرگ پاسخ پرسش های ما در آثار او وجود دارد.
لینک دانلود:
https://www.ketabton.com/book/12758