ولي مو وژني؟ څوک مو وژني؟ قاتل څــــــوک پېژني ؟
زما د مرګيو د ورانیو لامل څـــــــــــــــــــــــــوک پېژني؟
که تاسې نه یاست ولي چپ یاست ځواب راکړي ماته
قاتل هم چپ دي، حاکم چپ دی عامل څوک پېژني ؟
هم خیرات غواړي هم مو وژني هم دوعــــا ښېرا کړي
د نبووت دعوه کوي دا سائیل څــــــــــــــــوک پېژني؟
یا به ملا وي، یا سوالګر یا هم سائیل یا حـــــــــــــاکم
زما مکتبونه چي سیزی دا جاهل څــــــــــوک پېژني؟
لا اقتدا ورپســــــــــــــــې کړی لا یی پېشوا ګڼې خپل
په دی ملت کی راته ښیه عاقل څـــــــــــــــوک پېژني؟
نور به چنګېز نور به تیمـــــــــــــــــور ظالمان نه یادوو
له خرده جال سره راغلي نازل څـــــــــــــــــوک پېژني؟
اوس چاته وژاړو په چا باندې فریاد وکړو مـــــــــــوږ؟
په دی قاضيانو کي یارانو عادل څــــــــــــــــوک پېژني؟
اوس ټول شکی يم په هیچا باندې باور نه کــــــــــــوم
هر یو ابلیس دی دلته پیر کامل څــــــــــــــــوک پېژني؟
شیخه فریده پټه خوله دی بهتري ګڼــــــــــــــــــــــمه ؟
پیمانه بس کړه حقیقت ته مایل څــــــــــــــــوک پېژني؟