څه سوه ملاله اوناهیده چي سرونې پروطن ورکړه
ولټه تاریخ پسې پیدا ئې زرین پاڼه کړه
څه سوه احمدشاه میرویس چي سمسورئې هېواد کۍ وګورۍ تاریخ پسې ارزښت ئې دکارو وکۍ
څه سوه خوشال خان رحمان چي اشعارئې د پښتوویل دېوانونه ئې وګورۍ شاعر به نه وي داسي بل
څه سوه شاه ځلمي زموږچي ویــل ئې وه کــول
پخپله مېړنتیا ئې هېـواد ته خپل سرونه وښندل
څه سوه دهېوادغمخورچي توغ ئې دهېواد ساته
اوس راسه وګوره! چي څــو ک ئې پاته شاته