د پښتود ليکدود  يو او کره کېدولپاره  څه کول په کار دي ؟؟؟؟؟؟؟؟

داخبره اوس څرگنده ده ،چې هره ژ‌به ځانگړي ارونه ،پښويه (گرامر)له مخې پرمختگ کوي دا،چې پښتوژبه دنړيوالوژبوپه کتارکې څلويښتم ځاى لري اونن سبا په ټولې نړۍ کې په ميلونونوويونکي لري اودامهال په لسگونوويبپاڼې،په لسگونوورځپاڼې ،راډيي اوتلويزوني کانالونه يې خپرونې کوي خوتردې دمه يې دگډ ليکدود ستونزه نه ده حل شوې، پښتوژ‌به دامهال گڼ ژ‌بپوهان لري ،چې هر يويې دخپل ليد لورې له مخې دپښتوليکدود ليکي اوخپل هغه کره بولي اودبل ناکره ،دپښتوژبې ديوليکدودلپاره اړتيا ده ،چې دپښتنوپه يوې سيمې کې ځانگړې مرکزجوړاوهلته ديوکره ليکدود لپاره هلې ځلې وشي اوله خپلسرۍ څخه لاس واخستل شي دامهال دکندهار،کويټې ،اودکابل ،پېښوراوننگرهارليکوال ديوبل پرخلاف ليکدود کاروي ،پښتوژبه دنړيوالوژبوترڅنگ پشپړه شتمنه ويي پانگه لري خودځينوسياسي کړيواو اندونو له مخې ليکوال اوژ‌بپوهان دې ته نه چمتوکيږي ،چې په يوگډ ليکدود يوه خوله شي که څه هم په دې لاره کې ژبپوهانوډيرې هڅې کړې لکه پوهان مجاوراحمدزيار،معصوم هوتک .اودکوزې پښتنونخوايوشمېر ليکوالو،خو ځانگړې پاييله يې نه ده ورکړې اوبيا هم ځېنې ستونزې شته ،چې حل غواړي زه له ټولوپښتنوژبپوهانوڅخه هيله کوم دپښـتوليکدود ديوکېدولپاره کاروکړي اوخپله دنده ترسره کړي

د پښتو ناسم ليکدود سم کړه
ښاغليه  !

خبرشوې يم ،چې دپښتو په يوې ورځپاڼې کې مشري درپه غاړه شوې ده ،په دې ډيرخوښ شوى يم خو ور‌ځپاڼه ،چې مې وکتله دپښتو ناسم ليکدود ته مې پام شو. يوه بيلگه يې درته ښايم ولس په اولس نه ليکل کيږي که څه هم اوس په ځينو ورځپاڼواو ويبپاڼو کې پر پښتوليکدود تاويلي ماويلي ډيرې شوي، ډاکتر زيار له ښاغلي معصوم هوتک سره ،شپون صاحب له خان زمان کاکړسره اوښتى ،اوډاکترلمر بيا له مسکوه ليکنې کوي که څه هم هريو د استادۍ لقب خپل کړى له هغوليکوالوڅخه يې لاره ورکه کړې ،چې ليکوالۍ ته يې نوې مخه کړي وي
څوک په سيمه ايزگړدود ټينگارکوي ،چې داکره ليکدود دى اوڅوک د بيا هغه ويي کارونه غوره بولي ،چې په ډيرو گړدودونو کې کارول کيږي يا ورنيږدې وي اوځينې بيا د باړه گلۍ په ليکدود سرماتوي ځينې داسې ليکوال هم شته ،چې دارواښادگل پاچاالفت (املا او انشا)اودپوهاند رښتين (پښتوگرامر)په ترخ کې گرځوي .ځينې دپښتوپه ليکنه کې دتلويزيون په تلفزيون ليکي .دوحدت ورځپاڼه ټټروهي ،چې زماليکدود کره دى خلک دې ته (دوحدت املا وايي )اودقلندرمومند په مرگ يې ليکدود هم مړ شو،ښاغلي حکمتيارهم خپل ځانگړى ليکدود پلي کړې
دا،چې پښتانه سياسي مشرولي نه لري همداسې يې ژبه هم له گډوډۍ سره مخ ده .څوک وايي ملامحمدعمرمجاهد دپـښتنو مشردى ، څوک حکمتيار يادوي اوڅوک کرزى .
همداډول څوک دزيار پلويان دي اونوردنوروپلوي کوي.

په دې کې سمه لاره ورکه شوې.