چې په ځوانۍ يي رانه شور واخیست
ما وی چې ټول بدن مې اور واخیست
زه يي عالم منځ کې تنها پرېښودم
ما یې په ټول عالم کې تور واخیست
زړه یې له نورو پړسېدلی شین وو
د بل په ټس کې له ما زور واخیست
ما ویلی زه به د جفا پور اخلم
هغې له ما د وفا پور واخیست
څوک د هوس او څوک د مینې لېوال
ما خوند له دې هغې له نور واخیست
ځواني د څو مستو شېبو یو څرک وو
ما نیم په تور نیم په پیغور واخیست
په هره موړګه او تاوکښ کې د ژوند
پر مخ مې سوک له هر یو لور واخیست
د دود ناخوالو او ترخو وختونو
زما له ژوند ټنګ و ټکور واخیست
شعروزمه خیالونه