اکثره افغانانو اخری خبره دغه وی چی کله یی هیڅ وسه ونه رسیږی وی اخیرت شته حساب کتاب شته تری اخلوو
حال دا چی موږ اخرت او خدای ته هم ملامت یو ځکه موږ ته یی صریح ویلی چی تاسو داسی امیر وټاکی چی عادل وی, په شریعت برابر وی, مسلمان وی, امر باالمعروف او نهی عنی المنکر پلی کړی, حدود قصاص تعذیری جزاګانی پلی کړی, له غله لاس پری کړی, زنا کار ته 80دوری ورکړی, شراب خور ته دوری ورکړی ,مقتول او قاتل,فساد, بد لمنی فحشا او عشق ورک کړی, لواطت, سود خور, غصب بی عدالتی ,او ټول مسلمانان دده تر چتر لاندی یو برابر اووسی هیڅ مخالف ونلری

نن زموږ رایه پلاندی نیتونو ترسره شوه:

ریس جمهور,
دا پښتون دی,
دا ازبک تاجک دری ژبی نده او یا ده یعنی نفاق او نفاق عظیمه ګناه ده

دا سړی متفکر ده هیواد جوړوی پرمختګ راوړی,
حالن کی چی هیچا پدی نیت رایه ورنکړه چی دا سړی دین اسلام ته خدمت کولی شی بس ټول دنیوی ګټو ته ګوری
دا سړی پاکیستان سخت مخالف ده همدا شه ده,
اویا دا د طالیبانو سخت مخالف ده همدا شه ده ,
خو دوی نه پوهیږی چی پورتنی فعالیتونه فقط شعار او کمپاین ده بیا وروسته هیڅ نوی خو ټولو منکرو کی بیا موږ شریک یو.

پارلمانی رایی نیتونه :

دا سړی پکار راځی یو وخت کی,
دا سړی مالداره ده هسیم کامیاب ده رایه ورکړه احسان خو به دی وی پری
پریږده چی قوم مو له نورو قومونو مخکی شی ,
چی مالداره شم خلک می وپیژنی او ښار کی ځورواکی وکړم پیسی وګټم,

پریږده چی وکیل ولرو بیا یی هیچا تم کمه مه وایه رانیسه وژنه یی,
مړه څه روپی پری ځی پریږده خوشحاله سی,
ډیر نیتونه صرف او صرف پیسه وی,

حالن کی چی کامیاب شی تولو مفسیداتو وکیل اخته
وی
نن داسی وکیل نشته چی شراب زنا لواطت غصب ظلم فاحشخانی نشی چلمونه باندی ککړ نوی بس تم ورسره شریک ستا رایه ستا وکیل او ستا ګنا

ددی اړوند نور معلومات له خپل مسجد امام هو چی دولت خور نوی مجاهد او تقوا دار وی پوښتنی کولی شی
#بی_طرفه