د ساقي او ملا هومره تفاوت دی
لکه ځمکې او اسمان ترمنځ چې وت دی
د ساقي جنت د ځمکې پر سر نقد دی
نامعلومه د ملا خیالي جنت دی
د ساقي جنت کې هر وخت شراب څښی شي
د ملا جنت کې څښاک بیا په قیامت دی
په شرابو د ساقي خومونه ډک دي
د ملا خیالي لښتو ته څه حاجت دی
ساقي ویشي ډک جامونه تږو منځ کې
د ملا کار د شرابو تش صفت دی
د ساقي شراب مستي او خوښي ښندي
د ملا شراب د خوسا ګوړو شربت دی
د ساقي شراب خو نقد په کاسو رسي
د ملا شراب د باټو روایت دی
میخانه ده دمه ځای د محرومانو
د ساقی لاس مسیحا دی، برکت دی
کوم لذت چې میخانه کې حاصلیږي
په کوم بل محفل کې چیري دا لذت دی
هغه خوند چې د ساقی صحبت کې پروت دی
ترېنه جار د ملا وعظ اونصیحت دی
د ساقۍ سره د څو ګړیو ناسته
په جومات کې د څو کالو عبادت دی
د ملا نوم که تورتم سره تړلی
د ساقی نوم، نوم د میني محبت دی
په یوه کلي کې دواړه سره اوسي
یو صفا او صمیمیت، بل لجاجت دی
خپله مه خوره، مخه مه نیسه د نورو
د هرچا،هرسړي خپل خپل ضرورت دی
د جنت په تمه مه کښینه ملا ته
وخوره، وڅښه ژوند څو ورځې غنیمت دی
بیا د لاس مښل هیڅ ګټه چا ته نه کړي
ځان خړوب کړه په تلوار تلونکی فرصت دی
څکه، ګوټ چې چا په عمر کړی نه وي
څاروی څه خبر د میو په لذت دی
شعروزمه خیالونه