دحافظ بیت: چـوقسمـت ازلـی بی حـضـورما کـرد نـد
اگراندکی به وفق رضانیست خرده مگـیر دپښتو مانا: برخه ازلي مـو بې زمـوږ سُوبي شوې ده
که موکړه څه لږناخـوښه وي غندېږه مه دحافظ بیت: قــدح بـشرط ادب گـیـر زانکه تـرکـیـبـش
زکـاسـهء سـرجـمـشیـدو بهمـنـست وقـباد دپښتومانا: واخـله پـه ادب پـایــلـه ځکـه ئې تـړښـت دقـباد،بـهـمـن،جـمـشیـد د سرله خاوروده دحافظ بیت: پدرم روضهءرضوان به دوگندم بفروخت
ناخـلـف بـاشـم کــی بـه جـوی نه فروشم دپښتومانا: جـنت مي وپـلـوره بابا پـه دوه داني غـنـم
دملابې نیم چي په وربشه ئې خرڅ نه کم