بدون شک که پیوستن ښاغلی محترم گلبدین حکمتیار به پروسه صلح قابل ستایش و تحسین بوده، همچنان کوشش های حکومت افغانستان بخصوص تلاش های محترم رئیس جمهور افغانستان ښاغلی داکتر اشرف غنی بخاطر پیوستن حکمتیار با پروسه صلح ستودنی است!

بزرگی یک افغان در شرایط فعلی، که افغانها میخواهند از زیر بار جنگ‌های انسان کش و ویرانی های ناشی از جنگ های چهل ساله سر بلند نمایند، در صلح آفرینی نهفته است!

از خداوند متعال ممنون و مشکوریم که ما امروز یک ریس جمهوری صادقی داریم که در راه پروسه ای صلح بین الافغانی گام های صادقانه، ثابت و استواری را بر می دارد.

امیدواریم که آقای محترم گلبدین حکمتیار به یاری خداوند متعال و با همکاری و همیاری افغانهای وطندوست و صلح دوست طالبان محترم را، که متاسفانه از تاثیرات ناشی از جنگ های چهار دهه ای اخیر، شدیداٌ جنگزده شده اند، به سمت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان عزیز ما رهنمایی فرمایند.

نظر به فلسفه ای افغانی ما: افزایش ناامنی ها و کشتار افراد بی گناه و یا کشتار نیروهای امنیتی ما، موجودیت فساد اداری، مداخلات مغرضانه و مخرب اجانب به بهانه های مختلف، ما را به این نتیجه می رساند که ما راهی بهتری جز صلح بین الافغانی نداریم! زیرا پس از صلح بین الافغانی و به یاری خداوند ج ما خواهد توانستیم که در راه های امنیت، ثبات، قانونیت، عدالت اجتماعی، ترقی و رفاه گام های استوارتر و متین تری بر داریم!

آنانی که در پروسه ای صلح بین الافغانی به اشکال محیلانه و ماهرانه سنگ اندازی می کنند، باید با دقت تمام شناسایی گردیده، به پای میز محاکم قانونی کشانیده شوند، زیرا اشخاصی که در کشور جنگزده ای ما به اشکال محیلانه و ماهرانه در پروسه ای صلح بین الافغانی سنگ اندازی می کنند، ناقضین حقوق بشر و متهمینی اند که ساحه ای کرامت انسانی را آتش زده و آگاهانه به "جرم" رو آورنده اند! به پای میز محاکمه نکشانیدن همچو مجرمین و ناقضین حقوق بشر، جفاییست در حق مردم جنگزده ای افغانستان و خطاییست بس بزرگ!

بدون شک که ما افغانها باید همه و همه کوشش های صادقانه ای خود را به خرچ بدهیم، تا آنکه، مسائل گذشته را کنار بگذاریم وبراى ساخت يک افغانستان عارى ازتعصب و مشکلات، دست به دست يکديگر بدهیم و برای رفاه و آرامش مردم خود کار کنیم، مگر با آن هم، آنانی که در پروسه ای صلح بین الافغانی به اشکال محیلانه و ماهرانه سنگ اندازی می کنند، باید با دقت تمام شناسایی گردیده، به پای میز محاکم قانونی کشانیده شوند، زیرا آنها به اشکال محیلانه و ماهرانه در پروسه ای صلح بین الافغانی سنگ اندازی می کنند، بر ضد رفاه مردم و بر ضد منافع ملی در حرکت اند!

آیا در شرایط، حالت و وضعیتی که تقریباٌ همه ای جهانیان به نیاز صلح بین الافغانی تاکید دارند، ما بگذاریم که اشخاص و افرادی استفاده جویی چندی، به اشکال محیلانه و ماهرانه در پروسه ای صلح بین الافغانی سنگ اندازی کنند؟

بدون شک که نباید بگذاریم بگذاریم که اشخاص و افرادی استفاده جویی چندی، به اشکال محیلانه و ماهرانه در پروسه ای صلح بین الافغانی سنگ اندازی کنند!

پس به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
----------------------------------------------
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما