دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان آقای Franz-Michael Skjold Mellbin تاکید کرده که برای تحقق "دموکراسی محلی نیرومند نیاز واقعی" وجود دارد.

بدون شک که این حرف آقای Franz-Michael Skjold Mellbin یک حرف درست و خوب می باشد، زیرا ما افغانها هم به همین نظر هستیم که، حکومت مردم برای مردم!

آقای Franz-Michael Skjold Mellbin دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان خوشبختانه دموکراسی را به خوبی می شناسد، اما سوال در اینجا این می باشد، که، آیا او تا چه حدی مثلا از مداخلات آله سازی های رژیم ایران در تمرکززدایی قدرت در افغانستان مطلع خواهد بود؟

فرستاده ویژه اتحاد اروپا در افغانستان گفته که این اتحادیه باور دارد که افغانستان به "تمرکززدایی و دموکراسی محلی" نیاز دارد و از آن حمایت می‌کند.

بدون شک که هر نوع حمایت و پشتیبانی سالم از دموکراسی و عدالت اجتماعی مورد پسند اکثریت مطلق مردم ما قرار می گیرد، اما سوال در این است که، زمانی که مثلاٌ رژیم ایران نه تنها در دورترین نقاط کشور ما آله سازی ها و ابزارسازی های ماهرانه ای را راه اندازی می کند و همپیمانان داخلی اش را نیز با پول ها و القاب های تقویه و تزریق می کند، در همچو وضعیت و حالتی افغانستان به چه نوعی از"تمرکززدایی و دموکراسی محلی" نیاز دارد و از آن به چه نوعی باید حمایت صورت گیرد؟

در هر صورت نباید واقعیت ها و حقایق جامعه ای جنگزده ای افغانستان را فدای سطحی نگری های نماییم!

بدون شک عاقلانه است که دموکراسی محلی در افغانستان تقویت و حمایت شود، مگر دموکراسی محلی در افغانستان باید بشکل سالم، حقیقی و واقعی تقویت و حمایت شود، نه آنکه مثلاٌ اجیران کشور همسایه تحت پوشش نام "تمرکززدایی و دموکراسی محلی" نیاز ها و علایق خویش را در افغانستان پیاده نماید و در اصل در پی امتیاز طلبی های منطقوی و جهانی برای خودش باشد. زیرا همچو موضوعی در ذات مسَله نه با یک دموکراسی واقعی سر وکار دارد و نه هم میتوان آنرا تحت عنوان "دموکراسی محلی" تحویل گرفت!

به امید دموکراسی واقعی در افغانستان