استاد بزرگ
(به یاد و احترام علامه ناصر پورپیرار/ 1319- 1394)
مصطفی عمرزی
استاد پورپیرار:
«خرد، آدمی را از تعصب دور می دارد و عقل، داور غائی هر برهانی ست. اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر روند، به سنت می گرایند و باور آن ها به مرور دوباره و به تایید عقل زمان موکول است. در این بازبینی، هیچ استثنایی نمی گنجد و هیچ نامی مصئون نیست؛ چنان که نام آوران امروز که در عقل عصر ما موجه می نمایند و ستوده می شوند، بسا که در آینده مقصر و منفور باشند.»
خرد نوشتار بالا، برهان ارجحیت به بزرگی ست که در تفکر پیرامون تاریخ، تحقیق و «بنیان اندیشی»، مرا بسیار به خود آورد؛ اما این گوهر در ورای جهل زمانه، هنوز بسیار مستور است.
هتاکی که نشانه ی کم عقلی ست، در فرامرز های دنیای مجازی، ناگهان مرا با نام نامی ای آشنا کرد که در برابر عظمت آن، فقط «پارسیانه» های جهال اعتراض می کردند. جست و جو برای ردیابی، به گنجینه ای رسید که الحق هنوز از خوانش سطوری از هزاران برگ تحقیق، فارغ نشده بودم که راه حل برای خلاص از شر جهل، نسخه ی مداوا شد.
فکر کنم 5 یا 6 سالی می شود که در پرتو روشنایی گوهر تاریخ و تحقیق حوزه ی فرهنگی ما، حتی در حد این تازه فمیده، اما آن قدر وجاهت و درستی شد که تایید بزرگان بزرگوار ما، به این فهم کمک کند اگر از یافت گنجینه های واقعی دانش، حرمان می یافتیم، حداقل رسیدن به مقام اعتبار حوزه ی تحقیق و تاریخ، سپید کردن رو و سر است.
در سال 1393ش با تعجیل، گزیده ای از نوشته ها، تبصره ها، واکنش ها و اخبار گنجینه و گوهر پُر ارزشی را در کتابی به نام «پور خرد» در کابل منتشر کردیم. واقعیت این که پاسخ بسیاری از معایب فرهنگی و سوء برداشت ها در حوزه ی بزرگی از تحقیقات، به ویژه در زبان آشنای دری وجود دارند، در این انگیزش کمک کردند تا ماجرا با رجعت به راس کشور، جدی تر از آن تلقی شود که من یافته بودم.
در آغاز کتاب «پور خرد»، مکتوبی عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نوشته بودم که هرچند بر اثر شتاب، نقص و نقیصه دارد، اما از اهمیت یافته هایی حکایت می کرد که گام ها در قبول هر سطر و هر برگ آن، خیر عظیم برای جامعه ی اسلامی و افغانی ماست. پس از نشر این کتاب، از طریق دوستان معزز و فرهنگی (به خصوص جناب محمد اوجال اولوتورک) زمینه ی تماس با استاد بزرگ میسر شد.
به یقین، کسانی که از مزایای تحقیقات علامه ناصر پورپیرار مستفید شده اند، می دانند که آن استاد مسلم حوزه ی تحقیق و تاریخ زبان دری، روی چه خردی روشنگری می کند. استاد مرحوم پس از آگاهی از نشر کتاب «پور خرد»، با بزرگواری از کوچکی من می گذرد و با تبصره بر این کتاب و مکتوب من عنوانی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان: آورده است:
«این، نامه ی یک روشن فکر افغانی به رییس جمهور کشورش که در مقدمه ی کتابی با نام «پور خرد» آورده، سیلی محکم بر گونه ی کسانی ست که گمان برده و تبلیغ می کنند مدخل های بنیان اندیشی در گذر زمان، اندک اندک فراموش خواهند شد و تفی ست بر صورت روشن فکری دودگرفته و حزب ساخته و هتاک ما که گمان برده اند با نفوذ در مراکز رسانه های فرهنگی کشور، تریبون ها را در حالی برتز های بنیان اندیشانه بسته اند که علاوه بر رسانه های گوناگون، حتی کتاب فروشان کشور را نیز از عرضه ی چند صد مدخل نو بر تاریخ و فرهنگ ایران و جهان بر حذر داشته اند و وزارت ارشاد در بُن بستی که ناچار رییس جمهور کشور را بر نیاز به تعاون عمومی و رعایت دموکراسی ملی وادار کرده، هنوز قریب ده جلد از تالیفات مرا در محاق سانسور دارد.»
به مقام محترم رياست جمهوري اسلامي افغانستان!
پس از احترام نگاشته مي شود:
مُعضلات افغانستان فقط تعاريفی در گرو عناصر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و تجارتي نيستند. در روزگار ما، جغرافيا هايی كه روی ایده های قومي، ديموكراسي را توجیه می کنند، به خلق ایدیالوگ هایی منجر شده اند تا عصبيت قومي، بدون ملاحظه ی كرامت انساني، حاد شود. بنابراين نقش افکاری كه كج اندیشی ها را راست می سازند، آن قدر مهم است كه از مولفه هاي ديگر سخن برود.
در سالیان اخیر (پس از طالبان) اگر فضاي نو، فرصت هاي زياد تنوع شد، متاسفانه توجيه اغراض قومي را تا مرز جنون نيز اجازه داده است. گرايش هاي شديد منفی مبني بر ميراث هاي به اصطلاح ادبي و فرهنگي كه با بازخواني هاي عجيب و عجين در عصبيت در انواع مختلف ارائه شدند، بستر هايی آن تضاد اجتماعي را باعث مي شوند كه در عقب خويش، سياست هاي فرهنگي بیگانه گان را به نام تعدی به همراه داشتند. من معتقدم «بنيادگرايي فرهنگي» را باید پا به پاي «بنيادگرايي ديني» نیز به نقد بكشيم.
كشور ما در مسير يك رقابت منفي، پس از برقراري حاكميت پهلوي در ايران كه خالق بدترين پديده ي غير انساني و نژادي (فارسيسم) بود، بر اثر نياز هاي رقابت، عمق تاريخي را جزو رسميات فرهنگي قرار مي دهد.
اكنون كه در مسير رقابت منفی، بيش از هشتاد سال است جلو مي رويم، دست آويز و ابزار جعل (آريايي، خراساني و فارسی) كه در توهم و سوء برداشت ها بزرگ شده اند، تکدری نيز به شمار می روند تا حقایق روشن، تاريخي و مستند ما (افغانستان و افغان) دستخوش سياست ها شده و به چالش كشيده شوند.
چنان چه تجربه کرده ایم اگر جلوگيري و پيش گيري با دليل و خردورزانه نباشند، نه فقط نتيجه ي مثبت نخواهند داشت، بل باعث اشاعه ي این بدپنداري نیز مي شوند كه چون پاسخ نداشتند‌ مانع شدند!
به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پيشنهاد مي كنم جهت بيرون رفت از مُعضلات ایدیالوژیک، به خصوص در عرصه ی تاریخ، از داده های نو تحقیقی استفاده شود. به عنوان نخستين موضوع كاري اين اجندا، آثار پژوهشگر نامور، استاد ناصر پورپيرار را كه با پرچمداري ارزش هاي اسلامي، نگارش ها و پژوهش هاي انسان محور، بهترين نوع کار فرهنگی را ارائه كرده است، در حد ادارات يا نهاد های جدید التاسیس چون «مركز مطالعات پيرارشناسي» يا در حدود اكادمي علوم افغانستان، امر ترويج بفرمايند. در نتیجه نه فقط راه ها را جهت يافته هاي درست هموار خواهند ساخت، بل برای زدودن اوهام فرهنگي كه بر اثر آن ها بیگانه گان داخلی، تاریخ افغان ها را مصادره می کنند، تطهیر فکری نیز رونما می شود.
نويسنده در شمار ارادتمندان استاد ناصر پورپيرار كه درستی ادعای اين شخصيت بزرگ را در مطالعه ي همه جانبه ي آثارش به تمامي يافته ایم، كارنامه ی اين پژوهشگر و مدافع بزرگ ارزش هاي اسلامي و انسانی را‌ نه فقط از بهترين ها مي دانم، بل مدخل هاي نو گشوده ي او جهت نگرش هاي نو و توجه بر ژرفایی كه واقعيت ها را تبیین کرده اند، شايد طي صد سالي كه از پُرباري كار فرهنگي در زبان دري مي گذرد، در جغرافياي اين زبان از تاجكستان تا افغانستان و ايران، بي مانند و بي همتا باشند.
يادآوري اين نكته بي جا نخواهد بود كه استاد ناصر پورپيرار در راستاي اهداف برحقش از تنگنا هاي مختلف فرهنگی و سیاسی، عبور كرده است. محتواي این كتاب، بهترين پيام جهت پیشنهادم به رياست جمهوري اسلامي افغانستان می باشد و در قبال آن، آماده ی هرگونه توضيح و پاسخگويي استم.
با احترام
مصطفي عمرزي
16/ سرطان/ 1393 خورشيدي
كابل
در وب سایت استاد بزرگ:
http://www.naria.info/view/18.aspx?id=855
لینک دانلود رایگان کتاب «پور خرد» در وب سایت «کتابتون»:
https://www.ketabton.com/book/12758/por-khrd
معرفی و دانلود رایگان آثار زنده یاد استاد ناصر پورپیرار:
مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» در 5 پخش؛ شامل 25 جلد:
1- دوازده قرن سکوت / 5 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91nwqtzb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91vjeazb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106yelysq.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113vtblzx.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109mwkqut.pdf
2- پُلی بر گذشته / 3 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98gwepci.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105ioyjep.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108yferhs.pdf
3- برآمدن صفویه / 7 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114ugxnxy.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103omykqn.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111tbqqcv.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94efkywe.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rfazml.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101lrfwzl.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109ukvsht.pdf
4- پایان پراگنده گی ها / 3 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91rkzfmb.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102vriuwm.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112meaepw.pdf
5- آشنایی با ادله و اسناد رُخ داد پلید پوریم / 7 جلد:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101cmhuxl.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95morpuf.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110pwkdqu.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113nsyibx.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90pwsika.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90endnja.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115krcegz.pdf
مجموعه ی «خطاب به حزب توده» در هفت بخش؛ شامل 7 جلد:
1- عمده ترین پرسش ها
2- چه کرده اند و چرا؟
3- آیا حزب تودهء ایران، حزب طراز نوین طبقهء کارگر ایران می تواند باشد؟
4- اپورتونیسم واقعاً موجود
5- مارکسیست هایی از نوع خود شان
6- «شیپور آشوب» در انقلاب
7- هفدهمین پردهء نمایش
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102gvtalm.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96llgveg.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105sranjp.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115pbyyqz.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rhxbhl.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110skriau.pdf
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91defnhb.pdf
آثار دیگر:
1- دیدار از اندونزی:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106cyukbq.pdf
2- مگر این پنج روزه:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115bjbiwz.pdf
3- اسلام و شمشیر:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102fjjanm.pdf
4- افسانه های ترکستان شوروی:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=104ailrko.pdf
5- چند بگو مگو:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96mdegdg.pdf

ویدیو های استاد ناصر پورپیرار:
زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=314
توضیحات تاریخی استاد پورپیرار برای محصلان:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=313
مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=273
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=274
اولین نشست علمی- آموزشی ویژه ی مدیران با استاد پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=261
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=262
مصاحبه ی شبکه ی وصال با استاد پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=259
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=260
تقابل و ستیز با امت مسلمه در توضیحات استاد پورپیرار:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=210
فلم هایی که بر اساس آثار و حضور استاد پورپیرار، ساخته شده اند:
دو مستند: تختگاه هیچ کس و مجعولات مجلل:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=256
مستند ابطال شناسنامه:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=257
مستند زخم نشر:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=263
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=264
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=265
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=266
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=267
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=268
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=269
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=270
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=271
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=272
مستند طوفان نوح:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=276
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=277
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=278
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=279
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=280
مستند مجعولات مجلل:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=282
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=283
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=284
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=285
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=286
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=287
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=288
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=289
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=290
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=291
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=292
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=293
مستند تختگاه هیچ کس:
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=294
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=295
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=296
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=297
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=298
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=299
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=300
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=301
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=302
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=303
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=304
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=305
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=306
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=307
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=308
http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=309
استاد بزرگ در کتاب «پور خرد»:
«... و متوجه نيستند كه اين دشمني از جانب كليسا و كنيسه، حتي يك روز هم عليه مسلمانان قطع نشده و بدترين شيوه اش همين قومپرستي،‌ قومتراشي، تاريخ سازي و تاريخ نويسي است؛ يعني مسلمانان را در منطقه ي پيدايش و ظهور اسلام، چنان به جان هم انداخته اند كه هيچ كدام از آن ديگري در امان نيستند. هر روزي ممكن است يكي از ما، خون آن ديگري را بريزد، به خاطر اين كه مي خواهد ثواب انجام دهد. بنابر اين اگر ما، اسلام را به عنوان هويت اوليه و اصلي خود مي پذيريم، اگر پي مي بريم كه كليسا و كنيسه تا چه حد دشمن ما هستند و اگر تصاوير موجود در منطقه، ما را هدايت مي كنند كه با يك دشمن خونخوار و مستقيم و بي تعارف روبه رو استيم، پس بياييم نگاه كنيم دانايي هایي كه به ما منتقل شده و سراپا بدون سند و مجعولات اند، بخشي از مبارزه ي وسيع كليسا و كنيسه عليه مسلمين اند.
اين جا صحبت ترك، فارس، عرب، عجم، اردو زبان و افغاني نيست. اين جا صحبت اسلام و اديان ماقبل اسلام است. آنان نمي خواهند سنگر هاي شان را به نفع اسلام ترك كنند؛ هرچند كه مي بينند اسلام در جهان حركت مي كند و اسلام جهان را تسخير مي كند. بنابر اين براي متوقف كردن اين توان، ‌دست از هيچ كاري بر نمي دارند؛ از هيچ توطئه اي كوتاهي نمي كنند و چنان ما را به جان هم انداخته اند كه در واقع نمي دانم چه زماني مي توانيم حريف اين باور هاي قلابي شويم كه تبديل شده اند به تعصبات زدوده ناشدني و هويت نزديك به هويت خانواده گي؛ يعني هر كدام از ما گمان مي كنيم كه از آن ديگري برتريم؛ چون سال هايی را كه در روي زمين بوده ايم مثلاً پانصد سال از آن يكي ‌بيشتر بوده است. يا زبان او، دو تا لغت بيشتر از آن يكي دارد. يا ما رستم داشتيم و آن يكي نداشته و يا ما كوروش داشته ايم و آن يكي نداشته است. مطالبي كه سرتاپا كودكانه، بدون سند و جاهلانه اند.»
ویدیو:
https://www.facebook.com/mustafa.omarzai.9/videos/476000725783912/
یادآوری:
وب سایت «دانشنامه ی افغان»، در حال توسعه و انکشاف است، بنابر این هنگام استفاده از لینک کتاب ها- به خصوص فلم ها، اگر مشکلاتی بروز می کنند (عدم کارایی)، موقتی اند. برای آن که هموطنان علاقه مند، دچار ضیاع وقت نشوند، یادآوری می کنیم در قسمت فلم ها و ویدیو ها از طریق وب سایت «نماشا» و یا با درج نام و مشخصات ویدیو ها و فلم ها در «یوتیوب» نیز زحماتی را که فلم و ویدیو شده اند، تماشا کنند؛ اما در قسمت دانلود رایگان کتاب ها همچنان می توانند از طریق لینک کتابخانه ی من در وب سایت جامع «کتابتون»، تمام آن چه از آثار استاد ناصر پورپیرار به صورت پی.دی.اف وجود دارند را به دست آورند.
لینک وب سایت نماشا:
http://www.namasha.com/aydin.tabrizli
لینک کتابخانه ی من در وب سایت «کتابتون»:
https://www.ketabton.com/profile/9041/mustafa-omarzai