خلیل زاد !
کبوتر صلح در دست و قلب ابولهب در شکم ، آمده است !!!

عبدالخالق صارم

در انتخابات گذشته ، تروریزم آمریکایی ، ملیشه جنگی خودرا به نام جان کری فرستاد تا اراده ، خواست ، رأي و بودجه به هدر رفته مردم افغانستان را با بي تفاوتی و خونسردی زير پا نموده و نتیجه انتخابات را مطابق با اهداف کلیسای قصر سفید رقم زده و دو رئیس جمهور را بالای ما تعیین نماید !

أما در این دور انتخابات چنین معلوم می شود که تروریزم آمریکایی بیشتر سر اشتهاء آمده است !

در این دور انتخابات دیده می شود که در آستانه بر گزاری انتخابات پارلمانی و ماه ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ، یک ملیشه جنگی دیگر خودرا به نام زلمی خلیل زاد که در قساوت ، بی رحمی و خونخواری زبان زد خاص و عام مردم عراق ، سوریه ، افغانستان و... است ، فرستاده است تا برای اجرای نقش خود ، در نمایشنامه جان کری ، آمادگی بگیرد و زمینه سازی نماید !!!

أما !!!

چهره غدار ، سیمای وحشتناک و قلب بولهبی خلیل زاد را در لفافه صلح پیچانده و روی آن نوشته اند :

نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان !
و بعد اعزام نموده اند !!!

اجیران شان هم در پرده های تلویزیون با چرب زبانی و چاپلوسی اورا یک دپلومات کارکشته و موفق دارند معرفی می کنند !!!

مگر فراموش نمودند و یا تجاهل می نمایند؟!

_ آمریکای جنایتکار که خونخواری و درنده خویی و هراس افگنی وبشرستیزی و زن ستیزی وجنگ افگنی باخون و گوشت و پوست و استخوان اش عجین شده است !

_ آمریکای که در جنگ اروپایی دوم ، با فرو ریختن بمب های اتمی بر شهر های ناکازاکی و هیروشیمای جاپان ، خونبار ترین فاجعه بشری را در تاریخ مرتکب شده است !

_ آمریکای که به هیچ یکی از تعهدات ، قراردادها و پیمان های جهانی و بین المللی پای بند نیست !

_ اگر یک انسان 5 لیتر خون داشته باشد و اگر آمریکا بعد از حمله صلیبی و اشغال کشور ما ، به طور متوسط 1000000 هموطن مارا کشته باشد و چون 5 را در 1000000 ضرب نماییم چنین نتیجه می دهد که آمریکا تنها در کشور ما 5000000 لیتر خون انسان را ریخته است !

_ آمریکای که یکی از اساسات نظام اقتصادی کاپیتالیستی وی را جنگ، تشکیل می دهد !!!

پس آیا همچو یک کشور برای ما صلح می خواهد ؟؟؟!!!

نه ! هرگز !
پس خلیل زاد مأموريت ديگری دارد !