پتمني خوري اسلامي دین ستاعزت غواړي
دانساني کرامت خوله ستابغاوت غواړي

کيڼې پښتۍ دحوالوري څوخبري واوره
له میني ډکي ښې خوږې لکه شکري واوره
دزړه له کومي صمیمي اوښې ژوري واوره
غوږورته کښېږده ښه په سوچ یې برابري واوره
نن دهوس ګوډاګی ستاشراوذلت غواړي

داستاپه هکله پیداشوي اندېښنې راسره
یوخوا ناوړه رواجونه عنعنې راسره
بل خوادظلم اوستم دي افسانې راسره
داله فریب اومکر ډګي زمانې راسره
ددوستۍ رنګ کې ستادښمن درنه ستاپت غواړي

هغه رایادکړه چې په خاوره کې ژوندۍ خښېدې
هسي بې ځایه اوپه ظلم نارواځورېدې
ته ې رټلې له ستمه تل په وېرژړیدې
په دي ګناه چې ته یې ښځه په کورنه یادېدې
اوس هم هغه انسان ناولی ستاسیرت غواړي

اسلام چې راغی ستاعزت اوفضیلت په ځای شو
ته شوي درنه ستاکرامت اوطهارت په ځای شو
ستااحتشام ؤ ستاارزښت اوستافطرت په ځای شو
ستاټول حقونه شو په ځای ستاحمایت په ځای شو
نن داسلام دښمنان تاته ذلالت غواړي

که زماموریې زه وتاته احترام لرمه
که زماخوریې ستاعزت لره اکرام لرمه
که زماښځه یې دمینې یوپیغام لرمه
تاخبروم څواحمقان ستاحماقت غواړي

زموږټولنه کې پتمنه محتشمه یې ته
له حیاډکه په پرده کې محترمه یې ته
په کورني نظام کې زماسره همدمه یې ته
له باندیني غم اوګړاؤ څخه بيغمه یې ته
زمااوستاپه منځ کې نوریوعداوت غواړي

ستاکه علاج دی که ډوډۍ ده که جامه په مادي
کوردی که نورضرورتونه اومېلمه په مادي
کارکوم نه ګورم ساړه ګرمي غرمه په مادي
ته په کورناسته دربړونو پیلامه په مادي
اسلام یوازي تل خوندي ستاشرافت غواړي

زه یې ګټم ته یې وېښي دکورنظام دی ښه جوړ
دبچومیني ته وزګاره یې مرام دی ښه جوړ
کورنی ژوندموپرمخ ځې پیل وانجام دی ښه جوړ
مینه الفت دی زه اوته سهارماښام دی ښه جوړ
اسلام خوتل ستانظافت ستاسعادت غواړي

قربانه ؤ ستاپه عزت موږخپل سرونه ګلې
پت دي ساتو قربانه ؤ پري خپل مالونه ګلې
ستاپه درنښت قربانه ؤ خپل قسمتونه ګلې
تابه ساتوقربانه ؤ خپل ارمانونه ګلې
خونن غربي دنیایرغل ستاپه غیرت غواړي

په غرب کې سپکه یې میدان کې دهوس ګډیږې
یوه ګوډیانه ملعبه یې ولې نه پوهیږې
ستړې یې ورکه یې وقارنه لرې نه شرمیږې
درنه سنګینه دعزت په کورکې نه اوسیږې
دازادۍ په نوم خواني کې ستاصورت غواړي

کله دټې وي اشتهارکې په نڅاښکاره شې
پرتوګ اېستلې اوبربنډه بې حیاښکاره شې
هرشرابي اوبې تمیزته په اداء ښکاره شې
دتجارت په متاع لوڅه په خنداښکاره شې
په بډۍ توب کې تابېڅوکه په حسرت غواړي

داهم منم چې تادودونه اورواج ځوروي
اسلام دي نه ځوروي تایوبدمزاج ځوروي
تادناسمورواجونو بدعلاج ځوروي
تابې دیني تاجهالت تااحتیاج ځوروي
اسلام داټول ردوي تاته عدالت غواړي

راځه چې دواړه په شریکه رواجونه سم کړو
دنارواپه ضدجهادوکړو عیبونه سم کړو
یوحقیقي انقلاب پلی کړوفکرونه سم کړو
دابي تهذیبه بې انصافه مذهبونه سم کړو
اسلام ستاعلم ستاتعلیم ستابصیرت غواړي

زه پردی نه یمه ستازوی اوستامولودیاديږم
اویادي وروریم ستاپت باندي موجودیادیږم
یادي خاوندیم که دي نه پالم مردودیادیږم
اویادي پلاریم ستاباعث اوستاموجودیادیږم
مسلم دوست تاته دیانت اوشهامت غواړي