ښه بد شوی او دبدو نامه ښه ده
دادنياخوسمه نه ده سرچپه ده
دکافرو په دوستۍ کې پاليسي ده 
خو دسو رکافر دښمن بیا القايده ده
توره شپه ده دچورلکو شور ماشور دی
ښايي بيا په هغه برکلي چاپه ده
کله ورور مړ کله خور مړه کله پلار مړ
خدايه داڅه دغمونو سلسله ده  
رسنيو هم تور داغ په تندي خپل کړ
چې زما په غم کڼه ده او ړنده ده 
 پاچادومره دی په سرو اوروکې غرق شي
چې دا څومره ستا سپېره چپن اوږده ده 
خودمې کړيکه له خولې ووته مشفقه 
دمورغيږه کې تنکۍ ګلالئ مړه ده