ګیله

 

چي ستا تصویر ته ما

امیل د اوښکو جوړ ګړو

تا دمننی پر ځای

 زما د اوښکو امیل شینده وانه که

لکه کلونه وړاندې

چی دی زما ناچاره زړګې

یواځی او تنها پریښی وه .

۱۳۹۰،۳،۳

 جلال اباد د شپی لس بجې