ایران و روسیه در عین حالی که به همرای طالبان سر تنبه و جنون زده قول برادری می دهند، بلی در عین حال حتی راه های تجارتی محدودی که به روی افغانستان باز می شود، حتی همان راه های تجارتی محدود را نیز برای کشور فقیر وجنگزده ای ما روا داری ندارند!

در این جا خبر از دهلیز تجارتی "تراسیکا" TRACECA-Korridor میباشد:

دهلیز ترانسپورتی و یا دهلیز تجارتی "تراسیکا" TRACECA-Korridor چه است؟

بعد از فروپاشی شوروی سابق یک تعدادی از کشور های آسیای میانه که خود را از قید شوروی سابق آزاد تصور می نمودند شروع نمودن به فکر و چرت آنکه چگونه اموال تجارتی شانرا به مارکیت های اروپای غربی برسانند، تا از این ناحیه عایداتی را کمایی نمایند.

در عین حال اتحادیه اروپا نیز به این فکر بود که چگونه معاملات تجارتی شانرا، بلخصوص معاملات تجارتی نفت و گاز را، و همچنان تجارت‭ ‬و‭ ‬ترانزیت‭ هریغ ‬ کالا‭ ‬های تجارتى میان‭ ‬کشور‌های‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬حوزه‌ی‭ ‬قفقاز‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬بحیره‌ی‭ ‬کسپین‭ ‬به‭ ‬وجود آرند.

بلاخره در هفتم و هشتم سپتمبر ۱۹۹۸م. بین کشور های ترکیه، ارمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، رومانیا، اکراین، بلغاریا، گرجستان و مولداوین، جهت ایجاد یک دهلیز تجارتی ترانسپورتی، قرار دادی امضا شد و به همکاری اتحادیه اروپا "تراسیکا" یک سیستم چند مدله ترانسپورتی (هوایی، بحری، زمینی) می باشد و به منظور تسهیل ترانسپورت بین اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه قفقاز، آسیای میانه و بحیره کسپین در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد. این سازمان در احیای یکی از مشهورترین راه های تاریخی (راه ابریشم) سهم ارزنده دارد.

هم کشور های اتحادیه اروپا و هم کشور های ترکیه، ارمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، آذربایجان، رومانیا، اکراین، بلغاریا، گرجستان و مولداوین از این حالت خشنود به نظر می رسیدند، زیرا بر اساس ایجاد و رونق این دهلیز ترانسپورتی دیگر مجبور نبودند، در هر تجارت و ترانسپورت شان به کشور روسیه باج بدهند.

زیرا این دهلیز ترانسپورتی تجارتی از گرد روسیه یک نوع دور می زد، به قسمی که روسیه دیگر نمی توانست از تجارت دیگر کشور ها سو استفاده و اخاذی های نماید.

در ماه مارچ سال دوهزار میلادی، یک کمیته ای بین دول ممالک مربوطه در تفلیس پایتخت گرجستان به کار فعال ساختن دهلیز ترانسپورتی مذکور به فعالیت رسمی آغاز به کار کردند. کمیسیون بین الحکومتی سازمان تراسیکا در فبروری ۲۰۰۱م. در باکو پایتخت آذربایجان دفتر سکتریت کار شانرا افتتاح نمودند. دفتر سکتریت شان متشکل از چهار گروپ کاری، ۱.تجارت، ۲. ترانسپوت از طرق موتر، ۳. ترانسپوت از طرق ریل و یا قطار، ۴. ترانسپوت از طرق بحری وکیشتی.

روسیه که از شروع کار این دهلیز ترانسپورتی را به نفع خود نمی پندارد، از سال ۱۹۹۸م. به این طرف در پی ساختن بدیلی می گردد.

روسیه یک دهلیز ترانسپورتی دیگری را که سکندویایی روسی بوده، از و از سنکتپیترزبورگ، مسکو، و باکو گذشته به ایران می رسد، به حیث بدیل و الترناتیف پیش کش دارد.

از این روست که ایران در دهلیز تجارتی "تراسیکا" را به روی افغانستان می بندد، در رابطه سنگ اندازی می کند، زیر ایران در پی امتیاز طلبی های از این ناحیه نیز در سر می پروراند!

همچنان:

در‭ ‬آخرین‭ ‬سفری‭ ‬که‭ ‬داکتر‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالله‭ ‬رییس‭ ‬اجرایی‭ ‬حکومت‭ ‬وحدت‭ ‬ملی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬داشت،‭ ‬مسأله‌ی‭ ‬الحاق‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬کوریدور‭ ‬تراسیکا‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬مطرح‭ ‬شد‌‭. ‬ولی‭ ‬جانب‭ ‬ایران‭ ‬الحاق‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬تراسیکا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آغاز‭ ‬گفتگو‌ها‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مسایل‭ ‬آبی‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬مشروط‭ ‬کرده‭ ‬است‌‭. ‬یعنی‭ ‬ایران‭ ‬رسماً‭ ‬می‌خواهد‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬باج‭ ‬بگیرد‌‭

----------------------------------------------