بزرگترین و بهترین درامد همان است که از طریق سرمایه گذاری بالای جهل و حماقت دیگران می توان آن را بدست آورد !
وهر کی بخواهد که دشمن وی تیشه بر ریشه خود زده و قبر خود را با دست خود حفر نماید ، در این صورت باید دشمن وی جاهل تر از خود جهل و احمق تر از عین حماقت باشد !

تقریباً دو قرن می گذرد و پروژه جاهل سازی و احمق سازی در کشور ما و در جهان اسلام ، به عنوان یکی از صنایع دستی دوامدار و پر ثمر دشمنان بوده و من حیث بهترین پروژه سرمایه گذاری ، سیاسی ، اقتصادی و در حال گسترش اشغال گران صلیبی، می باشد!

و این یک حقیقت تاریخی و یکی از پرده های نمایشنامه مسخره دموکراسی معاصر نیز است که همه ابعاد آن را لمس می نماییم !

می گویند امیرعبدالرحمن خان تقریباً 5000 جادوگر و فالبین را از هندوستان آورده و در افغانستان پراکنده نموده بود تا در جهل و حماقت مردم بیفزایند !
و اکنون هم ، همین پروژه سرمایه گذاری بالای جاهلان و احمق ها می باشد که توازن قدرت یاغیان جهانی روز را شکل داده ، نقشه جهان را رسم نموده و مرز های جغرافیایی ، سیاسی و اقتصادی اشغال گران را تعیین می نماید!

همیشه دیده شده است که غرب جنایتکار هرگاه خواسته است بر اقتصاد یک کشور اسلامی تسلط یافته و منابع طبیعی شان را به شکل بلاعوض غارت نماید ، در این صورت به ایجاد حکومت جاهلان و تعیین یک شاه و یا رئیس جمهور احمق بالای کشور مورد هدف خود ، ضرورت احساس نموده است !

همچنین غرب جنایت پیشه اگر بخواهد سلاح های تاریخ گذشته و از کار افتیده خود را که کاروان علم و تکنولوژی از آن خیلی جلو رفته است، بالای کشورهای اسلامی به فروش برساند ، و یا اگر بخواهد در یک کشوراسلامی باید همیشه جنگ دوام داشته باشد ، در این صورت در جستجوی یک وزیر دفاع جاهل و احمق در همان کشور مورد نظر، می باشد !

در گذشته هنگامیکه غرب در پی آن شد تا برای خود موجودیت اقتصادی بزرگ تشکیل دهد ، در پی کشور های در عقب نگهداشته شده و ملت های جاهل و احمق رفت تا هم منابع طبیعی شان را تاراج نماید، و هم این ملت های جاهل و احمق تولیدات غربیان را همراه با افکار ، باورها و فرهنگ شان به شکل ثابت و دوامدار وارد نمایند تا هیچگاهی در باره خود کفایی و رقابت فکر نکنند!

در گذشته ها طوریکه ماهی ها را در اماکن موجودیت طبیعی شان جستجو نموده و شکار می نمودند، جاهلان و احمق ها را نیز جستجو نموده و شکار می نمودند ، أما در این عصر اطلاعات و گسترش علم ودانش و کاهش یافتن جهل و حماقت و کم شدن تعداد جاهلان و احمق ها ، حالا کشورهای اشغالگر و مزدورانشان ضرورت احساس نمودند تا سه پروژه دیگر را برای استحمار، جاهل سازی و احمق سازی ، روی دست گیرند :

1-کشت نمودن تخم جهل و حماقت !
2-نسخه برداری و کاپی برداری از جاهلان و احمق های دیگر کشورهای اشغال شده !
3-ایجاد پدیده جاهل و احمق سازی به عنوان یک شغل و پیشه در کشور!

جهل و حماقت از طرف رژیم های استکبار جهانی و غرب جنایت پیشه و مزدورانشان بالای کشورهای اشغال شده و ملت های در بند کشیده شده ، تحکیم وتحمیل می گردد ، تا هر پروژه واقعی انکشافی ، سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، اخلاقی و ... را که می تواند همان دائره سرخ حماقت را که اکثریت قاطع این ملت ها در داخل آن با جهل ، فقر و مرض ، سرگردان هستند ، بردارد ، در هم بکوبند!

زیرا بالای این کشورهای اشغال شده و این ملت های استحمار شده که دارای ثروت ومنابع طبیعی هنگفت و زاید بر نیاز و مصرف هستند، تحریم نموده اند تا از همان دائره سرخ جهل و حماقت که در اطراف شان رسم نموده اند ، گام بیرون نهند !

همان دائره سرخ جهل و حماقت و همان پروژه احمق سازی است که دشمن فقط از کانال آن می تواند ثروت و منابع طبیعی این ملت را تخلیه نموده و تاراج نمایند تا این ملت بیچاره همچنانکه دارای منابع سرشار و غنی هستند در جهل و حماقت سرشار نیز غنی باقی بمانند !

پس تثبیت ، تحکیم و تحمیل جهل و حماقت بالای ملت های در بند کشیده شده توسط غرب ، تروریزم آمریکایی و اربابان زر و زور و تزویربا وصف اختلافات جغرافیایی و اقتصادی شان ، یک هدف استراتژیکی ، پلان شده ، قصدی و هدفمند می باشد !

اشغال گران واربابان استکبار به خوبی می دانند که ترقی و پیشرفت آنها نتیجه و دستآورد امتیازات منحصر به فرد انسان غربی و آمریکایی نیست ، بلکه نتیجه و دستآورد کشورها و ملت های است که استحمار و استعمار نمودند و یکی از مزدوران خود را بالایشان تحمیل نموده و خود ملت بیچاره را به شکل سیستماتیک احمق سازی نمودند !

مزدوران هم از اربابان خود آموختند که یگانه راه وشیوه برای حکومت کردن و تسلط یافتن بر این موجودات که در داخل مرزهای جغرافیایی شان زندگی می کنند همانا حماقت ملی یا پروژه احمق سازی ملی ، می باشد!

زیرا حماقت پایتخت جهل بوده و جهل و حماقت مردم و احمق سازی ملی ، بهترین و نیرومند ترین وسیله برای حکومت بالای جسم وتسلط بر روح ملت ها می باشد !

درک نمودند که جاهل و احمق یک موجود ساده و بی آزار بوده و همیشه به ظاهر و به روی پوست قضایا نگاه می کند و برای قناعت دادنش به استدلال ضرورت ندارند !

-جاهل و احمق از(شبکه خنده) همان چند لحظه خنده برایش بسنده می باشد !
-جاهل و احمق از برنامه (شب موسیقی) همان چند پارچه رقص و موسیقی برایش قناعت بخش می باشد!
-جاهل و احمق از برنامه (ستاره افغان) همان نام ستاره افغان برایش کفایت می کند تا نذر و نیاز خود را در پیش پای کاهنان رقص و موسیقی بریزد !
-جاهل و احمق از برنامه (رو در رو) همان چند لحظه ساعت تیری برایش خوشایند می باشد !
-جاهل و احمق از سریال های مبتذل و لعنتی فوراً لباس ها ، قصه ها و پپام هایش را بالای خود و خانواده خود تطبیق می نماید !
-جاهل و احمق اگر شب در تلویزیون مشاهده نمود که یک بازیگر فلم موهای دو طرف خود را تراشیده و بالای سر را گذاشته و از خود یک هیولای ترسناک ساخته است ! فردا فوراً نزد سلمان می رود تا موهای خودرا به همان قسم خط کشی نماید !
-جاهل و احمق اگر مشاهده نمود که کسی پتلونی پوشیده که در قسمت های زانو و ران ، پاره پاره است ، فوراً قرض و قباله نموده همان قسم پتلون پیدا نموده می پوشد !
-جاهل و احمق اگر در سریال مشاهده نمود که کسی برای پسر خود سالگره نموده است ، بیچاره فردا فوراً برای پسر و یا دختر خود با مصرف نمودن بودجه گزاف ، سالگره بر گذار می نماید !
-جاهل و احمق بیچاره بر شانه کسانیکه خانه اش را به آتش کشیده و مردمش را قتل عام نموده است ، مدال قهرمانی می آویزد !
-جاهل و احمق بیچاره بر شانه کسانیکه ثروت های رو زمینی و زیر زمینی اش را غارت نموده و برادر و فرزندش را قتل عام نموده است ، چپن می افگند !
-جاهل و احمق بیچاره ایستاد شدن در کنار چند ویلیام و دبلیوی اشغالگر را برای خود افتخار می داند!
-جاهل و احمق بیچاره با تلفظ نمودن چند لغت و واژه انگلیسی خود را متفکر دوم جهان می داند ! در حالیکه اگر یک برق دستی را گرفته در شکم شان داخل شوم ، هیچ چیزی که به درد این ملت بخورد پیدا نخواهم کرد!
-جاهل و احمق بیچاره اگر بشنود که در آمریکا آریشگاه مردان است ، هر روز چند بار خود را آرایش می کند!
-جاهل و احمق اگر برایش گفته شود که دموکراسی ، جامعه مدنی ، آزادی بیان ، تابو شکنی ، آزادی مطبوعات ، برهنه سازی زنان و .... همه از عوامل ترقی و پیشرفت می باشد ، فوراً باور نموده و قهقه خنده می کند!
-جاهل و احمق اگر برایش گفته شود که این نیروهای خارجی ، اشغالگران نه بلکه دوست های بین المللی ما هستند ، فوراً باور نموده و کف می زند !

از همین جاست که ما اعلام می داریم برای همچو یک کشور اشغال شده و استحمار شده ، و برای همچو یک ملتی که توسط مطبوعات و رسانه ها به شکل سیستماتیک احمق سازی شده اند ، جهاد نظامی توأم با مبارزه فرهنگی سرنوشت ساز خواهد بود ( مرگ یا زندگی ) .

زیرا آزادی از زیر یوغ بردگی ، و دور افگندن حلقه ذلت و غلامی و آزادی از اسارت و بندگی ( غیر الله ) و قطع نمودن دست اشغال ، استبداد ، استحمار و استعمار ، امکان ندارد مگر با نابودی کامل پدیده حماقت و دریدن پرده های جهل و ویرانی کامل شرکت های سرمایه گذاری برای تولید مزدور جاهل و درهم کوبیدن پروژه احمق سازی استثمارگران!