لنډې كيسې


اوس به دنړۍ اتل ستاسي ګوټونه پالش کوي : رحمت الله رحمت

  اوس به دنړۍ اتل ستاسي ګوټونه پالش کوي توروېښتان، ښې غټي سترګي ، دګلاب په شان مخ ، کړه وړه یې ښه پرله برابر وو، داسي معلومېدی لکه له یوې ښې درنې کورنۍ څخه چي وي ، مګر لباس یې داوخت نه وپرله پوري . خیرن او غوړ کالي ځای پرځای پینې هم باندي معلومېدې ، لکه دبل جامې(کالي) چي یې اغوستي وي ، پرتن یې برابري هم نه ښکارېدې ، دوکاندار ورته ووویل : ولي سبق نه وایې چي داکار کوې ، ګلزار چي په کار بوخت ووویل : ښه دی کاکا جانه وبه یې وایم . دوکاندار ورته وویل : کله به یې ووایې ؟

04.06.2012 اندیښمن ځاځی

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more