د موضوعګانو سرپاڼه

ادبي ټوکې ټکالې

دولسم پاس

malgarai
25.05.2003

..........يو هلک چي دولسم ټولګۍ نه فارغ شوئ ؤ دډېــري سرګردانــۍ اوســـــتومــانۍ
..........ورسته په دې وتوانيد چي ژوبڼ کـي ځان ته کار پيدا کړي ٠د کـار په لـــومــــــړۍ
.........ورځ دژوبڼ مدير ور ته وويل هلکه :تر هغې چي ژوبــڼ ته نوي پړانګان رارســـيږي
......... تـر هغـې به ته دپـړانګ جــامې اغوندې او پنجــــــــره کي به ځان ننـــــــــــدارې تـــــــــه
..........وړاندي کوې ٠ نوي اخيستل شوي ځنــــاور به ډېر لنـــډ وخــت کــــــــي راورسېــږي
.........هلــــک ناچــــــاره وو وئې منله او سهار وختـــي ئې مخــکي لـه دې چـي نندارچيــان
..........راشـــــــي ،د پړانګ جامې ئې واغــوستې او د پنجرې تر څنــګ څمـلاست ،ناڅــاپه
..........ئــــې پـــــام شو چــــي پنجرې کي د پړانګ د پټــي کوټـې نه يو پـړانګ د د په خــــوا
..........را روان دی ،هلـــــــک وېــري واخيست او په شــــــــا ئې زور واهـه چـي وتښـــتي خو
..........پنجري ځای نه ور کاوه .نيږدې غـريب د زړه ســکته کړې وای چــی هغـــــه پـــــــــړانګ
..........د د تر څنګ راوسيد ور ورته ئې ووېل:وېرېږه مه وېرېږه مه زه هــــم دولـسم پاس يم


OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more