د تېمورشاه اولاده او نومونه يې

1 شهزاده همايون 18 ميران ميرزا
2 محمود 19 حسين ميرزا
3 حاجي فيروزالدين 20 هاشم
4 عباس 21 شاه تور
5 شهزاده كندل 22 نورده
6 زمان 23 ملك ګوهر
7 شجاع الملك 24 اكبر
8 احمد 25 حسن
9 محمد سلطان 26 بلنداختر
10 يزدان بخش 27 شاه رخ
11 كشور 28 شاه پور
12 سلطان على 29 شهزاده ابراهيم
13 نادر ميرزا 30 مزخ
14 اشرف 31 خاور
15 مظفر 32 ايوب
16 جهان والا 33 جلال (1)
17 مراد
يادونه :
د تيمورشاه د زامنو شمېر درې دېرش (33) و او
د لورګانو شمېر يې له ديارلسو (13) څخه زيات وو

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more