عسكري تنخا ( معاش )

د تېمورشاه د حكومت او سلطنت د دورې د عسكرو او منصبدارانو تنخوا او معاش په ښكاره او پوره ډول سره جوت نه دى ، مګر يوازې د شاه زمان د يوه فرمان نه ، چې په 1212 كال كې يې د محمد امير خان قوللر اقاسي په نامه لېږلى و د تنخوا په باب يې څه درلودل، هغه دا، چې پرته له دسترخوان نه د محمدامير خان تنخوا د زرونه تر دووزرو پورې ليكل شوې وه ، همداشان د سراج التواريخ د موْلف دڅرګندونې له مخې (56 مخ كې) د عسكري، افرادو اوغړيو كالنۍ تنخوا دسلو روپيو نه تر 150 پورې بلل شوې ده د تېمورشاه د سلطنت په دوره كې د جنګ او سفر په وخت كې د عسكرو او منصبدارنو كورنيو د اعاشې او اباتې دپاره افرادو ته د يوه كال تنخوا د پيشكي په توګه وركول كېده (1) دولتمندو او بډايو عسكرو او منصبدار ته به د هغو تنخوا د سفر او جنګ نه د بېرته راګرځېدو په وخت كې اجرا كېدله ، كه جنګ او سفر به نه و؛ نو د دوى تنخوا به د نن په څير هره مياشت حواله كېده او اخيسته به يې

OK
This site uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Find out more