در این نوبت نبشته ای تقدیم خوانندگان صلحدوست وطن می گردد، که نمایانگر آواز واقعی جامعه ای مدنی افغانستان میباشد.

جناب محترم داکتر عزیز شمس در برداشت و تحلیل شان از تظاهرات اخیر در کابل، که در پورتال های افغانی به نشر رسیده است، تحت عنوان مظاهراتی که آبستن تغییر منفی کشور است چنین می فرمایند:

"
مظاهراتی که آبستن تغییر منفی کشور است

این حادثه تکرار حادثۀ برلین آلمان است که در سال 1976 در دوم جون (مصادف به 12 جوزا )تظاهرات صورت گرفت که در انتها به خشونت کشیده شد. جاده های اطراف اپُرای برلین تا چند ساعت میدان زد و خورد جوانان و محصلین با مأموران پولیس بود. در آخیر شب خبر رسید که جوانی به نام بنو اونه زورگ ( ۱۹۴۰ - ۱۹۶۷ ) از پشت سر مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته و کشته شده است. این خبر خشم مردم را بیشتر ساخت.
بنو اونه زورگ که هنوز 27 سالگی اش را تکمیل نکرده بود. مرگ وی توفانی در آلمان به پا کرد. با این قتل، دامنه اعتراض باز هم گسترده تر شد و پلیس نیز به شدت هرچه بیشتر وارد کارزار گردید.
سالها بعد روشن شد، که : تراژدی قتل اونه زورگ به وسیلۀ گلوله که هدف آن قرارگرفت، از جانب پولیس آلمان غربی نبوده بلکه در استخدام سازمان جاسوسی امنیت آلمان شرقی (اشتازی) این اقدام صورت گرفته تا خشم جامعه را علیه دولت آلمان غربی شدت بخشند. این موضوع بعد ها در کتابهای متعددی انعکاس پیدا کرد به این عنوان که " گلولهای که کشور را تغییر داد". روشن شد که دشمنان آلمان چگونه علیه دولت آلمان برنامه سازی کرده بودند.

به این اساس اگر جوانان وفرهیختگان ما حوادث را دقیق نشناسند وگوشه پنهان حادثه را درک نکنند سبب تشتت وپراگندگی جامعه شده کشور تعادلش را بیشتر از دست خواهد داد و با احساسات سبب فاجعه بزرگتر خواهیم بود که اقوام افغانستان بجان هم افتند و از کشته ها پشته ها سازند ازینرو وطندوستان باید بدانند که دست های خارجی ها بخصوص همسایه ها بوسیلۀ گماشتگان شان غرض تخریب افغانستان شدید فعال شده اند.

تا جایکه دیده میشود مسئول حوادث بعدی روز خونین کابل در مراسم بخاک سپاری کسانی اند که مظاهرات قلدری و لندغری را براه انداخته اند. این همان گروه است که به نامهای بظاهر طرفدار جامعه و مردم ودر اصل میخواهند زمینه تشتت وپراگندگی را در کشور فراهم کنند.

همین پراگندگی بود که جاسوسان را ملیاردر ساخت وبیچاره گان را بشهادت رساند. اعمال مغرضانه جاسوسان بخاطر تضعیف دولت به نفع بیگانگان در بدل دریافت پول، حاضر به هرنوع معاملۀ نامشروع علیه جامعه ونظام جامعه می باشند. اینها گاهی بنام جنبش روشنایی وگاهی هم بنام حزب کنگره ملی و...و... با بهانه های مغرضانه برای بیگانگان خدمتگزار اند.

اکنون که ضیاء مسعود (ملیاردر شده) بخاطر ارتباط با دشمنان افغانستان از دولت اخراج شده است با پدرام بدنام دریک صف بیشتر از دیگران فعال دیده میشوند، این فعال بودن آنها نشانه دست خارجی هاست. اگر ضیاء مسعود از جانب قدرت های دشمنان بیرونی مکلف نشده باشد چطور میتواند این مکار بنام تحصن علیه دولت نا آرامی ایجاد کند؟ انهم در زمانیکه هر آگاهی با شرف افغان میداند که در لحظه حساس شکنندۀ تاریخی نباید بر دولت تضعیف شده فشاربیشتروارد کرد بلکه بخاطر خنثی کردن نیت ، شوم دشمنان خارجی باید به دفاع این دولت تضعیف شده اقدام وهمکاری نمود .دولتی که از جانب مافیا ضعیف شده است.

برای از بین بردن دولت اول خارجی ها وباز گماشتگان آنها می باشد. زیرا تضعیف دولت سبب قوت بیشتر جاسوسان وگماشتگان بیرونی در داخل کشورشده چیزیکه از افغانستان باقی مانده فقط نام این کشوراست که خارچشم دشمنان می باشد.

زمانیکه تن جامعه ضعیف شود بیقین مکروب ها بیشتر فعال میشوند. دولت بخاطر ضعیف شده است که با صراحت میخواهد دشمنان وطن را از وطندوستان شناسایی و تفکیک نماید. اگر دولت سقوط کند و از بین برود چون بدیل دیگر وجود ندارد، بنا ً در نبود دولت چه حوادث ناگوار تر بوقوع خواهد پیوست؟

پس دقت باید کرد که کابل در آتش برادر کشی مانند رواندا ، کرواسیا و صربستان درخون بیشتر غرق نشود و گماشتگان که درحال قابو دادن بر سر دوکندۀ زانو نشسته اند به نفاق اندازی ها بیشتر مؤفق خواهند بود، زیرا زمینه فرار گماشتگان از قبل آماده شده است که به کشور های ولی نعمت پناه برند ودر ناز ونعمت نسل اندر نسل زندگی کنند.

مسببین نسل کشی دامن برزده فرارخواهند کرد وا بجان ملت مظلوم افغان> اینست نتیجه سقوط دولت کابل که دشمنان افغانستان آرزوی آنرا داشتند ودارند.

دولت افغانستان بعد از سقوط جمهوری داود خان یگانه دولتی است که بار اول میخواهد با موجودیت قوای خارجی خط روشن فاصل بین دوست ودشمن را مشخص کند تا بتواند مردم را برحاکمیت ملی بجای دست پروردگان و جاسوسان که در معامله فروش وطن دار وندار کشور را بتاراج برده اند و همچنان کسانیکه حیثت ملی کشور را، جریحه دار ساخته اند از دولت جدا ساخته دوباره خود ارادیت از دست رفتۀ جامعه را احیا نماید. این امر ضروری باعث شده که دشمنان را سراسیمه ساخته تا دست بهر جنایتی که باشد بوسیله گماشتگان اش پیاده کند. درین لحظه حساس فقط مقاومت آگاهانه روشنفکران ملی میتواند جامعه را از خطر برهاند.

تا جایکه دیده میشود این تظاهرات زمینه انفجارات بعدی را که دشمنان وطن در کمین چنین حوادثی بودند میدان داده است و زمینه را شغالی ساخته اند و با چند انفجار پی در پی خواستند دولت را بدنام سازند و در نتیجه کودتایی را بدست دزدان وقلدران مثل دوران سقوی بر ملت تحمیل کنند. لطفا ً مصاحبۀ هارون نجفی زاده را با لطیف پدرام که از طرف بی بی سی بخش شد دقت کنید که پدرام به ظاهر پشتیبانی از مردم ولی چگونه میخواهد آرزوی نا آرامی جامعه را به کرسی بنشاند و از اوضاع دردناک بخاطر ارضای خاطر ولی نعمت اش (بیگانگان) بازهم بهره برداری سیاسی می کند. هارون نجفی زاده جوان خبیر وآگاه وطندوست و شخصیت ملی متعجبانه پدرام را مستقیم می پرسد که در چنین روز بازهم بهره برداری سیاسی کردن؟ خلاصه پدرام بدنام را همه می شناسند.

عناصرکه درانفجار روز بخاک سپاری فعال ودیده شده اند بدون شک گماشتگان اند از جانب دولت روسیه با تبانی پاکستان و ایران که اول تظاهرات را بوسیلۀ گماشتگانی براه انداخت که با دولت سر یاری ندارند و بعدا ًضیاءمسعود و لطیف پدرام را نیز درین حلقه سرگله ساخت وچنان عریان بی شرمانه مست بازی نمود که دوستان آنها از خجالت آبروریزی مانع عمل شنیع آنها شدند تا بیشتر ازین رسوا نشوند رهبران مظاهرات با سازش پیر وپیشوای ایشان که ضیاء مسعود وپدرام باشد مصلحتا ً مورد انتقاد قرار می گیرند.

از بین بردن دولت افغانستان که تا کنون خط فاصل مشخص را بین افغانستان و کشور های همسایه مثل پاکستان ایران وروسیه کشیده است، و مردم افغانستان واضح دشمنان شانرا شناخته اند وبرای استقرار و حاکمیت قانون شب وروز تلاش دارند، باید دولت موجوده از طرف وطندوستان تقویه وحمایت گردد تا نگذارند که به تخریب دولت اقدام صورت گیرد.
شورای نظار یان در فیسبوک نیز به برضد افغانستان فعال شده اند. خلاصه دشمنان با مزد گزاف حرف های عوام فریبانه میزنند نباید وطندوستان فریب آنها را بخورند و افغانستان را در فاجعه غرق سازند که پشیمانی بعدی سودی نخواهد داشت ولی لکه ننک بر پیشانی وطندوستان غافل از حقایق خواهد ماند. "

-------------------------------------------------
به پیش به سوی مبارزه با فساد اداری و آوردن صلح بین الافغانی!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و هر چه دقیقتر در راۀ مبارزه با فساد اداری!
به امید مبارزۀ هر چه سریعتر و دقیقتر با ایران محوری ها و پاکستان محوری های مخرب در افغانستان عزیز!
به امید دقت به کوچکترین واحد های کاری در هر ساحۀ کاری ما!
به امید اتحاد و وحدت هر چه بیشتر اقوام شریف افغانستان!
به امید صلح، ثبات، عدالت اجتماعی، قانونیت، ترقی و رفاه برای مردم رنجدیدۀ ما