دالله خـلقـت ته په ښه ځـیـرسه ته انسان
له خاورونه ګلان سي لـه چنجي نه بوراګـان
له مړې هګۍ نه سي پیدا ښکلي مرغان
د مَـلآ لـه اوبـو نــه خـــلــق کـــړي انسانــان
موچۍ کړي په شکېرګني کي عسل جوړ
داُوسۍ له خُوّلې نه جوړه وي مُشکِ عَطَران
بې مـوره اوبې پلاره آدم ئې کی تکـوین
هـم د ځان ئې خـلیفه کی داخارین پرټول جهان
ګـوره دې خـلقـت ته لوړ قدرت دی دالله
ده څه نـه څه پیـداکوي چي سد ورته حـیـران